Tack för att du besöker vår webbsida. Skyddet av och säkerheten kring dina personuppgifter när du är på vår webbsida är mycket viktigt för oss. Vi vill därför informera dig redan nu om vilka personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbsida och varför vi gör det.
Denna sekretesspolicy gäller för den webbsida hos Habasit GmbH som ligger på domänen www.habasit.com, samt alla underdomäner, här kallade "vår webbsida".
Vem är ansvarig och vem kan jag kontakta?
Ansvarig
för behandlingen av personuppgifterna inom ramarna för EUs dataskyddsförordning GDPR
Företaget

privacy@habasit.com

Kontakta oss gärna via privacy@habasit.com eller kontaktuppgifterna här ovan om du har frågor om dataskyddet. Märk gärna meddelandet med "Dataskydd – personligt/konfidentiellt" vid postmeddelanden om dataskydd
Vad handlar det här om?
I sekretesspolicyn beskrivs de juridiska kraven på transparens i behandlingen av personuppgifter. Det gäller all information som berör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan till exempel vara sådan information som ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, ditt födelsedatum, din e-postadress, din IP-adress och uppgifter ditt agerande på en webbsida. Information som inte har någon direkt koppling till dig personligen, åtminstone inte utan oproportionerlig utredning, t ex genom anonymisering, anses inte vara personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter, t ex insamling, förfrågningar, användning, lagring och överföring, kräver alltid en juridisk grund och definierad process.
Sparade personuppgifter raderas så snart syftet med behandlingen uppnåtts och det inte längre finns någon juridisk grund att ha kvar uppgifterna. Vi informerar dig om hur länge och enligt vilka kriterier de individuella personuppgifterna sparas och hanteras. Förutom detta sparar vi dina personuppgifter i det enskilda fallet för att säkerställa, behandla och försvara juridiska krav och vid lagstadgade krav.
Vilka rättigheter har jag?
Enligt villkoren i kraven i dataskyddsförordningen GDPR har du som berörd person följande rättigheter:
Information enligt artikel 15 i GDPR om de sparade uppgifterna om dig i form av meningsfull information om användningen och en kopia på dina uppgifter.
Korrigering enligt artikel 16 i GDPR av felaktig eller ofullständiga uppgifter som sparas hos oss.
Radering i enlighet med artikel 17 i GDPR av uppgifter som sparas hos oss, så länge behandlingen inte är nödvändig för utövande av rätten att yttra sig fritt och rätten till information för att kunna fullfölja en juridisk skyldighet, för allmänhetens intresse eller för att säkerställa, utöva eller försvara juridiska krav.
Begränsad behandling enligt artikel 18 i GDPR vid tvist om huruvida uppgifterna är korrekta, behandlingen är olaglig, vi inte längre behöver uppgifterna och du vägrar radera dem eftersom du behöver dem för att säkerställa, utöva eller försvara juridiskt krav eller du har motsatt dig behandlingen enligt artikel 21 i GDPR.
Dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR om du givit oss tillgång till personuppgifter inom ramarna för samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR eller enligt kontrakt som utfärdats enligt artikeln 6.1 b i GDPR och uppgifterna behandlats av oss i automatisk procedur. Du får dina uppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller överför vi dem direkt till annan ansvarig person om detta är tekniskt genomförbart.
Enligt artikel 21 i GDPR motsätter du dig behandlingen av dina personuppgifter om den utförs baserat på artikel 6.1 e eller f i GDPR och det finns skäl därtill på grund av din särskilda situation eller om vägran gäller direkt marknadsföring. Rätt att motsätta sig behandlingen föreligger inte om åsidosättande av skälen till behandlingen är godkänd eller utförs för att säkerställa, utreda eller försvara juridisk klagan. Om det inte föreligger rätt att motsätta sig enskild behandling indikeras detta däri.
Återkallande enligt artikel 7.3 i GDPR av ditt samtycke gäller framåt i tiden.
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR kan du lämna klagan enligt artikel 77 i GDPR till tillsynsmyndigheten. Generellt gäller att du kan kontakta tillsynsmyndigheten på din bostadsort, din arbetsplats eller företagets huvudkontor.
Vem får mina uppgifter?
De personuppgifter vi behandlar på vår webbsida lämnas bara ut till tredje part när det är nödvändigt för det aktuella syftet och det enskilda fallet har juridiskt stöd, t ex samtycke eller skydd av berättigat intresse. Dessutom lämnar vi ut personuppgifter till tredje part i enskilda fall om det bidrar till att säkerställa, utöva eller försvara juridiskt anspråk. Möjliga mottagare kan vara t ex brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, domstolar osv.
När vi använder tjänsteleverantörer för driften av vår webbsida och de som en del i arbetet för oss tillhandahåller personuppgifter i enlighet med processartikel 28 i GDPR kan dessa mottagare av dina personuppgifter vara. Det finns mer detaljerad information om behandling och webbtjänster i sammanfattningen över de olika åtgärderna.
Använder ni kakor?
Kakor är små datafiler vi skickar till din webbläsare och sparar vid ditt besök på vår webbsida. I stället för att använda kakor kan vi spara information lokalt i din webbläsare. Vissa funktioner på vår webbsida kan inte användas utan kakor eller lokalt sparad information (tekniskt nödvändiga kakor). Andra kakor används å andra sidan för att göra olika analyser, så att vi t ex känner igen din webbläsare när du kommer tillbaka till vår webbsida och överför olika uppgifter till oss (ej nödvändiga kakor). Kakor gör det möjligt för oss att göra vår webbsida mer användarvänlig och effektiv, t ex genom att se hur du använder vår webbsida och vilka inställningar du föredrar (t ex land och språk). Om tredje part behandlar information med hjälp av kakor samlar de in information direkt via din webbläsare. Kakor orsakar ingen skada på din enhet. De kan inte köra program och innehåller inga virus.
Vi informerar dig om de tjänster där vi använder kakor i de olika åtgärderna. Detaljerad information om kakor finns under Inställningar eller i samtyckeshanteraren på den här webbsidan.
Exakt hur kommer mina uppgifter att hanteras?
Här nedan informerar vi om de olika åtgärderna, omfattning och syfte med behandlingen, den juridiska grunden, skyldigheten att tillhandahålla dina uppgifter och hur länge de sparas. Automatiska beslut i enskilda fall, inklusive profilering, förekommer inte.
Tillhandahållande av webbsidan
Beskrivning och omfattning av behandlingen
När du besöker och använder vår webbsida samlar vi in personuppgifter som din webbläsare skickar automatiskt till vår server. Följande information sparas tillfälligt i så kallade loggfiler:
Den uppkopplade datorns IP-adress
Tid och datum för uppkopplingen
Den hämtade filens namn och URL
Uppgift om från vilken webbsida uppkopplingen gjordes (uppkopplad URL)
Använd webbläsare och, om så är tillämpligt, operativsystemet i din dator, samt namnet på din accessleverantör
[Vår webbsida ligger inte hos oss, utan hos en tjänsteleverantör som hanterar ovannämnda uppgifter för vår räkning, i enlighet med artikel 28 i GDPR.]

Syfte och juridisk grund
Syftet med behandlingen är att säkerställa och skydda vår berättigade intresse i vår webbsida och garantera säkerhet och stabilitet enligt artikel 6.f i GDPR. Insamling av data och lagring av datan i loggfiler är viktigt för webbsidans funktion. Enligt artikel 21 i GDPR finns ingen rätt att vägra denna behandling. Om lagen föreskriver ytterligare lagring av loggfilerna görs detta enligt artikeln 6.1 c i GDPR. Det finns ingen juridisk eller avtalsmässig skyldighet att tillhandahålla uppgifter, men det är inte tekniskt möjligt att använda vår webbsida utan att tillåta detta.

Lagringstid
Ovan nämnda uppgifter används under den tid webbsidan visas [och av tekniska skäl under max [7 dygn] därefter].
Kontaktformulär
Beskrivning av behandlingen och dess omfattning
Du kan kontakta oss via ett kontaktformulär på vår webbsida. Den information som samlas in från obligatoriska fält krävs för att vi ska kunna behandla din begäran. Dessutom kan du frivilligt lämna ytterligare information som du anser nödvändig för behandling av din begäran.
Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part när du använder kontaktformuläret.

Syfte och juridisk grund
De uppgifter du lämnar i kontaktformuläret behandlas för att kunna kommunicera och hantera din begäran enligt ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Om din begäran omfattas av ett befintligt avtal du har med oss baseras åtgärderna för att fullfölja avtalet på artikel 6.1 b i GDPR. Det finns ingen juridisk eller avtalsmässig skyldighet att lämna ut din uppgifter, men det är inte möjligt att hantera din begäran utan att vi får informationen från de obligatoriska fälten. Kontakta oss gärna på något annat sätt om du inte vill lämna ut dessa uppgifter.

Lagringstid
Om du använder kontaktformuläret sparar vi insamlade uppgifter från varje förfrågan baserat på ditt samtycke, under en period på tre år från när vi började hantera din begäran eller tills du drar tillbaka ditt samtycke.
[Om du använder kontaktformuläret i ett avtalsförhållande sparar vi de uppgifter vi samlar in för förfrågan under [tre år] efter det att avtalsförhållandet upphör.]
Kontaktformulär för sökanden
Beskrivning av behandlingen och dess omfattning
Vi samlar in sökandes personuppgifter. Motsvarande databehandling kan också utföras elektroniskt, t ex om sökanden skickar dokument till oss via e-post eller ett formulär på vår webbsida. Från vår webbsida kan du skicka in ansökningar om utannonserad ledig tjänst via e-post.
Dina uppgifter kommer också att sparas i en databas över ansökningar efter ansökningsprocessen om du givit oss ett särskilt samtycke till det.
Syfte och juridisk grund
I samband med din ansökan hanteras dina uppgifter för att kunna behandla din ansökan och fatta beslut om anställning enligt § 26 i BDSG. Om dina ansökningshandlingar ska lämnas till tredje part, särskilt företag med koppling till oss och vid lagring av dina uppgifter utanför aktuell ansökan behandlas dina uppgifter enligt artikeln 6.1.1 a i GDPR. Det finns ingen juridisk eller avtalsmässig skyldighet att lämna ut din uppgifter, men det är inte möjligt att hantera din begäran utan att vi får informationen från de obligatoriska fälten.
Lagringstid
Vi sparar insamlade uppgifter under sex månader från det datum tjänsten tillsätts.

Närvaro på sociala medier
Vi har så kallade vänsidor, konton eller kanaler i de nätverk som nämns här nedan för att kunna ge dig information och erbjudanden via de sociala nätverken och erbjuda dig ytterligare sätt att kontakta oss och information om våra erbjudanden. Här nedan informerar vi om vilka av dina uppgifter vi eller respektive sociala nätverk hanterar i samband när du går in på och använder våra sidor/konton.

Uppgifter om dig som vi bearbetar
Om du vill kontakta oss via Messenger eller direktmeddelande från respektive sociala nätverk behandlar vi normalt det användarnamn du använder för att kontakta oss och sparar andra uppgifter du lämnar om så är nödvändigt för att hantera eller svara på din begäran.
Den juridiska grunden för detta är artikel 6.1.1 f i GDPR (behandling är nödvändig för att skydda den registeransvariges berättigade intressen).

(Statisk) användardata vi får från de sociala nätverken
Vi får automatiskt statistik för våra konton genom Insights-funktioner. Statistiken innehåller uppgifter om totalt antal sidor som visats, likes, sidaktivitet och efterföljande agerande, omfattning, videovisningar och andelen män/kvinnor bland våra fans och följare.
Statistiken innehåller bara sammanfattad data som inte kan kopplas till någon individ. Individen är inte identifierbar för oss.

Vilka uppgifter hanterar du på sociala nätverk
Du behöver inte var medlem i respektive sociala nätverk och det krävs inget användarkonto för att kunna se innehållet på våra sidor och konton.
Observera emellertid att de sociala nätverken också samlar och sparar data från webbsidebesökare som inte har något konto (t ex teknisk data som krävs för att webbsidan ska kunna visas för dig) och använder kakor och liknande tekniker, och att vi inte har något inflytande över detta. Mer information om detta finns i sekretesspolicyn hos respektive sociala nätverk (se respektive länk här ovan)
Om du vill interagera med innehållet på våra sidor/konton, t ex kommentera, dela eller gilla våra inlägg och/eller kontakta oss via Messenger måste du först registrera dig på respektive sociala nätverk och uppge vissa personuppgifter.
Vi har inget inflytande över hur de sociala nätverken hanterar dina personuppgifter. Såvitt vi vet sparas och behandlas dina uppgifter framför allt vid användning av tjänster på respektive sociala nätverk och dessutom för analys av användarbeteende (med hjälp av kakor, pixeltaggar/spårpixlar och liknande tekniker) baserat på vilka annonser som visas för dig baserat på dina intressen, både på och utanför respektive sociala nätverk. Det går inte att utesluta att dina uppgifter kan komma att sparas av sociala nätverk utanför EU/EES och lämnas till tredje part.
Information om bland annat den exakta omfattningen och syftet med behandlingen av dina personuppgifter, lagringstid/radering och riktlinjer om användning av kakor och liknande tekniker vid registrering på och användning av sociala nätverk finns i sekretesspolicyn/kakpolicyn. Där hittar du också information om dina rättigheter och möjligheter att invända mot detta.
Facebook
När du besöker vår facebooksida sparar Facebook (Meta) bland annat din IP-adress och information som finns på din dator i form av kakor. Denna information används för att förse oss, i egenskap av operatör av våra facebooksidor, med statistisk information om hur våra sidor används. Facebook har mer information om detta på följande länk: https://facebook.com/help/pages/insights.
Det är inte möjligt för oss att dra några slutsatser om enskilda användare utifrån den överförda statistiska informationen. Vi använder bara sådan information för att kunna agera på våra användares intresse och kontinuerligt förbättra vår onlineverksamhet och säkerställa kvaliteten på den.
Vi samlar in dina uppgifter via vår vänsida bara för att kunna skapa möjligheter för dig att kommunicera och interagera med oss. Detta omfattar vanligtvis följande: ditt namn, meddelande från dig, dina kommentar och profilinformation du gör "offentlig".
Behandlingen av dina personuppgifter i ovan nämnda syften sker enbart baserat på vårt berättigade intresse i vår verksamhet och kommunikation och för att erbjuda kanaler för information och kommunikation i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om du som användare har givit ditt samtycke om databehandling till leverantören av det sociala nätverket utökas den juridiska grunden för behandlingen till artikel 6.1 a och artikel 7 i GDPR.
Eftersom uppgifterna behandlas av det sociala nätverkets leverantör har vi bara tillgång till dina uppgifter. Det är bara leverantören av det sociala nätverket som är auktoriserad att ha full tillgång till dina uppgifter. Därför är det bara leverantören som kan vidta direkta och omedelbara åtgärder för att säkerställa dina rättigheter (begäran om information, begäran om radering, invändning m m). Aktuella rättigheter säkerställs därför effektivast genom direktkontakt med respektive leverantör.
Vi är tillsammans med Facebook ansvariga för personuppgifter på våra vänsidor. Den registrerades rätt kan säkerställas genom kontakt med Meta Platforms Ireland Ltd. och med oss.
Enligt GDPR ligger det primära ansvaret för behandlingen av Insights data hos Facebook. Facebook uppfyller sina skyldigheter enligt GDPR vad gäller behandling av Insights data. Meta Platforms Ireland Ltd. gör sidans Insights-tillägg tillgängligt för den registrerade individen.
Vi fattar inga beslut om behandlingen av Insights data och hur länge kakorna sparas på användarens enhet.
Ytterligare information finns hos Facebook (tilläggsavtal med Facebook): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Ytterligare information om den exakta omfattningen och syftena med behandlingen av dina personuppgifter, lagringstid/radering och riktlinjer för användning av kakor och liknande tekniker vid registrering och användning finns i Facebooks sekretesspolicy/kakpolicy:
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
https://www.facebook.com/policies/cookies

Twitter
Twitter är ett socialt nätverk som ägs av Twitter Inc. i San Francisco, Kalifornien, USA, som tillåter skapande av privata profiler av fysiska individer (personligt konto) och professionella profiler (professionellt konto) av fysiska individer och företag. Via Twitter kan användaren bland annat skriva meddelanden (så kallade "tweets"), interagera med andra användares innehåll, t ex skriva så kallade "retweets", gilla inlägg, dela inlägg och svara när andra användare nämner eller taggar dig i innehållet.
När du använder eller besöker nätverket och då besöker vårt twitterkonto samlar Twitter automatiskt in uppgifter om användare eller besökare, t ex namn och IP-adress. Detta görs med hjälp av spårningstekniker, i första hand med hjälp av kakor. Twitter förser användare med information, erbjudanden och rekommendationer baserat på bland annat de uppgifter som samlas in på detta sätt. Denna information används för att förse oss, i egenskap av operatör av våra twittersidor, med statistisk information om hur våra sidor används. Ytterligare information finns i Twitters sekretesspolicy: https://twitter.com/privacy#twitter-privacy-1.
Det är inte möjligt för oss att dra några slutsatser om enskilda användare utifrån den överförda statistiska informationen. Vi använder bara sådan information för att kunna agera på våra användares intresse och kontinuerligt förbättra vår onlineverksamhet och säkerställa kvaliteten på den.
Vi samlar in dina uppgifter via vår vänsida bara för att kunna skapa möjligheter för dig att kommunicera och interagera med oss. Detta omfattar vanligtvis följande: ditt namn, meddelande från dig, dina kommentar och profilinformation du gör "offentlig".
Behandlingen av dina personuppgifter i ovan nämnda syften sker enbart baserat på vårt berättigade intresse i vår verksamhet och kommunikation och för att erbjuda kanaler för information och kommunikation i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om du som användare har givit ditt samtycke om databehandling till leverantören av det sociala nätverket utökas den juridiska grunden för behandlingen till artikel 6.1 a och artikel 7 i GDPR.
Eftersom uppgifterna behandlas av det sociala nätverkets leverantör har vi bara tillgång till dina uppgifter. Det är bara leverantören av det sociala nätverket som är auktoriserad att ha full tillgång till dina uppgifter. Därför är det bara leverantören som kan vidta direkta och omedelbara åtgärder för att säkerställa dina rättigheter (begäran om information, begäran om radering, invändning m m). Aktuella rättigheter säkerställs därför effektivast genom direktkontakt med respektive leverantör.
Vi är tillsammans med Twitter ansvariga för personuppgifter på våra vänsidor. Den registrerades rätt kan säkerställas genom kontakt med Twitter Inc. och med oss.
Det primära ansvaret enligt GDPR för behandlingen av Insights data ligger hos Twitter, som fullgör sina skyldigheter enligt GDPR vad gäller behandlingen av Insights data. Twitter Inc. gör sidans Insights-tillägg åtkomliga för den registrerade.
Vi fattar inga beslut om behandlingen av Insights data och hur länge kakorna sparas på användarens enhet.
Ytterligare information om den exakta omfattningen och syftena med behandlingen av dina personuppgifter, lagringstid/radering och riktlinjer för användning av kakor och liknande tekniker vid registrering och användning finns i Twitters sekretesspolicy/kakpolicy:
Sekretesspolicy: https://twitter.com/privacy#twitter-privacy-1
kakpolicy: https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-cookies
LinkedIn-sidan
Linkedin är ett socialt nätverk som ägs av LinkedIn Inc. ii Sunnyvale, Kalifornien, USA, som tillåter skapande av privata och professionella profiler av fysiska individer och företag. Användare kan upprätthålla sina kontakter inom det sociala nätverket och skaffa nya. Företag och andra organisationer kan skapa profiler där foton och annan företagsinformation laddas upp för att presentera sig själva som arbetsgivare och anställa medarbetare. Andra användare på LinkedIn har tillgång till denna information and kan skriva sina egna artiklar och dela innehållet med andra. Fokus i detta nätverk är på yrkesmässigt utbyte av information inom specialämnen med människor som har samma yrkesmässiga intressen.
När du använder eller besöker nätverket samlar LinkedIn automatiskt in uppgifter om användare eller besökare när de är uppkopplade till nätet, t ex användarnamn, titel och IP-adress. Detta görs med hjälp av olika spårningstekniker. LinkedIn tillhandahåller fördelar baserat på bland annat de uppgifter som samlas in på detta sätt, bland annat information, erbjudanden och rekommendationer.
Vi samlar in dina uppgifter via vår företagsprofil bara för att kunna skapa möjligheter för dig att kommunicera och interagera med oss. Detta omfattar vanligtvis följande: ditt namn, meddelanden från dig, dina kommentar och profilinformation du gör "offentlig".
Behandlingen av dina personuppgifter i ovan nämnda syften sker enbart baserat på vårt berättigade intresse i vår verksamhet och kommunikation och för att erbjuda kanaler för information och kommunikation i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om du som användare har givit ditt samtycke om databehandling till leverantören av det sociala nätverket utökas den juridiska grunden för behandlingen till artikel 6.1 a och artikel 7 i GDPR.
Eftersom uppgifterna behandlas av det sociala nätverkets leverantör har vi bara tillgång dina uppgifter. Det är bara det sociala nätverkets leverantör som är auktoriserad att ha full tillgång till dina uppgifter. Därför är det bara leverantören som kan vidta direkta och omedelbara åtgärder för att säkerställa dina rättigheter (begäran om information, begäran om radering, invändning m m). Aktuella rättigheter säkerställs därför effektivast genom direktkontakt med respektive leverantör.
Vi ansvarar tillsammans med LinkedIn för personligt innehåll på vår företagsprofil. Den registrerades rätt kan säkerställas genom kontakt med LinkedIn Inc. och med oss.
Vi fattar inga beslut om de uppgifter som samlas in på LinkedIns sida med hjälp av spårningstekniker.
Det finns mer information om LinkedIn på https://about.linkedin.com.
Ytterligare information om datasäkerhet hos LinkedIn finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Ytterligare information om lagringstid/radering samt riktlinjer för användning av kakor och liknande tekniker vid registreringen och dess användning finns på https://linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy.
.
Behandling av sökandens personuppgifter
Vi erbjuder möjlighet att lämna in platsansökan till oss, t ex via e-post eller traditionell post. Här nedan informerar vi om omfattning, syfte och användning av de personuppgifter vi samlar in om dig vid en ansökan. Vi garanterar att insamlingen, behandlingen och användningen av dina uppgifter sker helt i enlighet med tillämplig dataskyddslag och alla andra juridiska föreskrifter, samt att dina uppgifter hanteras med strikt sekretess.
Omfattning och syfte med insamling av personuppgifter
Om du skickar oss en ansökan behandlar vi dina personuppgifter, t ex kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar från anställningsintervjuer osv, i den utsträckning som krävs för att företaget ska kunna fatta beslut om anställning. Den juridiska grunden för detta är § 26 i den nya BDSG enligt tysk lag (initiering av anställning), artikel 6.1 b i GDPR (initiering av anställningsavtal) och – om du givit ditt samtycke – artikel 6.1 a i GDPR. Du kan dra tillbaka sådant samtycke när som helst. Dina personuppgifter lämnas enbart ut till personer inom företaget som är engagerade i behandlingen av din ansökan.
Om ansökan godkänns kommer de uppgifter du lämnat in att sparas i våra datasystem i enlighet med § 26 i den nya BDSG och artikel 6.1 b i GDPR för att kunna gå vidare med anställningen.
Tid uppgifterna sparas
Om vi inte kan ge dig ett erbjudande om anställning, om du tackar nej till ett erbjudande om anställning eller du bestämmer dig för att dra tillbaka din ansökan förbehåller vi oss rätten att spara de uppgifter du givit oss, baserat på vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR) upp till sex månader från det att ansökningsperioden avslutas (avslag eller återkallande av ansökan). Uppgifterna raderas därefter och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. Uppgifterna sparas för att kunna användas som bevismaterial i händelse av juridisk tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter de sex månaderna, t ex pga uppenbar eller väntad juridisk tvist, kommer de att raderas först när skälet till den extra förvaringen inte längre finns.
Längre förvaring kan också förekomma efter ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) eller om lagstadgad skyldighet att spara uppgifterna förhindrar radering.
Behandling av personuppgifter om affärspartner (kunder, intressenter och leverantörer)
Vi samlar in personuppgifter för att kunna fullfölja avtal och uppfylla skyldigheter som följer eller föregår avtal samt för direktannonsering. Insamling och behandling av personuppgifter är nödvändig för genomförande av avtalet och baseras på artikel 6.1 b i GDPR. Utnyttjande av personuppgifter för annonsering utgör ett berättigat intresse för vårt företag (artikel 6.1 f i GDPR). Uppgifterna lämnas ut till tredje part om det är nödvändigt för att genomföra uppdraget (t ex klagomål). Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs i syftet med behandlingen. Du har rätt att när som helst invända mot användning av dina uppgifter i direkt marknadsföring. Dessutom har du rätt att begära information om de uppgifter vi sparar och begära korrigering om uppgifterna skulle vara felaktiga, men också att uppgifterna raderas om de skulle vara otillåtet sparade. Använd ovanstående kontaktuppgifter för att utöva dina rättigheter.
Google Ads
Typ och omfattning av behandlingen
Vi har integrerat Google Ads på vår webbsida. Google Ads är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited för att kunna visa riktade annonser för användarna. Google Ads använder kakor och andra webbläsartekniker för att utvärdera användarbeteendet och känna igen användarna.
Google Ads samlar in information om besökarnas beteende på olika webbsidor. Denna information används för att optimera annonseringens relevans. Google Ads levererar dessutom riktad annonsering baserat på beteendeprofiler och geografisk position. Din IP-adress och andra identifieringsfunktioner såsom din användaragent skickas till leverantören.
Om du är registrerad för en tjänst hos Google Ireland Limited kan Google Ads koppla ihop ditt besök med ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google Ireland Limited eller inte loggat in är det möjligt att leverantören hittar och sparar din IP-adress andra identitetsparametrar.
I så fall lämnas dina uppgifter över till operatören av Google Ads, dvs Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syfte och juridisk grund
Användningen av Google Ads baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR och § 25 stycke 1 i TTDSG
Vi har för avsikt att överföra personuppgifter till tredje land utanför EES-området, i huvudsak till USA. I fall där det inte finns något tillämpligt beslut hos Europeiska kommissionen, t ex i USA, har vi tagit fram andra lämpliga garantier i den mening som avses i artikel 44 och efterföljande i GDPR vad gäller mottagare av uppgifter. Om inte annat anges är dessa EU-kommissionens standardklausuler i enlighet med genomförandebeslut 2021/914/EU av den 4 juni 2021. Kopia av dessa standardklausuler finns på adressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.
Innan överföring till sådant tredje land begär vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49.1.1 a i GDPR, om du lämnar samtycket i Consent Manager (eller annat formulär, konto osv). Vi vill understryka att det kan förekomma risker som inte är kända i detalj vid överföring till tredje land, t ex databehandling av säkerhetsmyndighet, exakt omfattning och följder för dig vi inte känner till eller inte har något inflytande över och som du kanske inte känner till.

Lagringstid
Exakt hur länge de behandlade uppgifterna sparas kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Google Ireland Limited. Ytterligare information finns i Google Ads sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.
Google Analytics
Typ och omfattning av behandlingen
Vi använder Google Analytics från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, för analys av och statistisk utvärdering av våra online-erbjudanden. Detta omfattar till exempel antal besök av vårt online-erbjudande, besökta undersidor och hur länge besökarna stannar.
Google Analytics använder kakor och andra webbläsartekniker för att utvärdera användarbeteendet och känna igen användarna.
Denna information används bland annat för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbsidan.

Syfte och juridisk grund
Användningen av Google Ads baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR och § 25 stycke 1 i TTDSG.
Vi har för avsikt att överföra personuppgifter till tredje land utanför EES-området, i huvudsak till USA. I fall där det inte finns något tillämpligt beslut hos Europeiska kommissionen, t ex i USA, har vi tagit fram andra lämpliga garantier i den mening som avses i artikel 44 och efterföljande i GDPR vad gäller mottagare av uppgifter. Om inte annat anges är dessa EU-kommissionens standardklausuler i enlighet med genomförandebeslut 2021/914/EU av den 4 juni 2021. Kopia av dessa standardklausuler finns på adressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.
Innan överföring till sådant tredje land begär vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49.1.1 a i GDPR, om du lämnar samtycket i Consent Manager (eller annat formulär, konto osv). Vi vill understryka att det kan förekomma risker som inte är kända i detalj vid överföring till tredje land, t ex databehandling av säkerhetsmyndighet, exakt omfattning och följder för dig vi inte känner till eller inte har något inflytande över på och som du kanske inte känner till.

Lagringstid
Exakt hur länge de behandlade uppgifterna sparas kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Google Ireland Limited. Ytterligare information finns i Google Analytics sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.
Google DoubleClick
Typ och omfattning av behandlingen
Vi har integrerat komponenter från Googles DoubleClick på vår webbsida. DoubleClick är ett varumärke tillhörigt Google, som framför allt omfattar särskilda lösningar för marknadsföring online och används av annonsbyråer och publiceringsföretag. Googles DoubleClick överför data om varje intryck, klick och andra aktiviteter till en DoubleClick-server.
Varje sådan dataöverföring initieras en begäran om en kaka till den aktives webbläsare. Om webbläsaren accepterar denna begäran placerar DoubleClick en kaka i din webbläsare.
DoubleClick använder en kak-ID, som behövs för den tekniska proceduren. Kak-identiteten krävs till exempel för att kunna visa en annons i webbläsaren. DoubleClick kan också använda kak-ID för att registrera vilka annonser som redan visats i en webbläsare för att undvika upprepning. Dessutom kan DoubleClick registrera ändringar genom kak-identiteten. Ändringar registreras t ex om en användare tidigare visats en annons från DoubleClick och sedan gör ett köp på annonsörens webbsida med samma webbläsare.
En DoubleClick-kaka innehåller inga personuppgifter, men kan innehålla andra kampanjidentifierare. Kampanjidentifierare används för att identifiera kampanjer som du redan haft kontakt med på andra webbsidor. Google får som en del av denna tjänst information om uppgifter som Google också använder för att skapa kommissionsredovisningar. Google kan bland annat se att du har klickat på vissa länkar på vår webbsida. I så fall lämnas dina uppgifter över till DoubleClicks operatör, dvs Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Ytterligare information om tillämpliga Googles föreskrifter om DoubleClicks skydd av personuppgifter finns på https://policies.google.com/privacy.

Syfte och juridisk grund
Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av DoubleClick-kakan, för att kunna optimera och visa annonser baserat på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR och § 25 stycke 1 i TTDSG. Du ger ditt samtycke i funktionen för inställning av kakor (cookie-banner/samtycke), där du också när som helst kan återkalla ditt samtycke framåt i tiden, med omedelbar verkan i enlighet med artikel 7.3 i GDPR. Kakan används för att bland annat placera och visa användarrelevant marknadsföring och skapa rapporter om annonskampanjer eller för att förbättra dem. Dessutom används kakan för att undvika upprepad visning av samma annonser. Varje gång du besöker en viss sida på vår webbsida med en integrerad DoubleClick-komponent uppmanas din webbläsare automatiskt av DoubleClick-komponenten att skicka uppgifter till Google för online-annonsering och beräkning av kommissioner. Det ingen juridisk eller avtalsstyrd skyldighet att överlämna dina uppgifter. Om du inte ger oss ditt samtycke kan du ändå besöka vår webbsida utan restriktioner , men alla funktioner kanske inte är helt tillgängliga.
Vi har för avsikt att överföra personuppgifter till tredje land utanför EES-området, i huvudsak till USA. I fall där det inte finns något tillämpligt beslut hos Europeiska kommissionen, t ex i USA, har vi tagit fram andra lämpliga garantier i den mening som avses i artikel 44 och efterföljande i GDPR vad gäller mottagare av uppgifter. Om inte annat anges är dessa EU-kommissionens standardklausuler i enlighet med genomförandebeslut 2021/914/EU av den 4 juni 2021. Kopia av dessa standardklausuler finns på adressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.
Innan överföring till sådant tredje land begär vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49.1.1 a i GDPR, om du lämnar ditt samtycke i Consent Manager (eller annat formulär, konto osv). Vi vill understryka att det kan förekomma risker som inte är kända i detalj vid överföring till tredje land, t ex databehandling av säkerhetsmyndighet, exakt omfattning och följder för dig vi inte känner till eller inte har något inflytande över och som du kanske inte känner till.

Lagringstid
Exakt hur länge de behandlade uppgifterna sparas kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Google Ireland Limited. Ytterligare information finns i Google DoubleClicks sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.
Google Fonts
Typ och omfattning av behandlingen
Vi använder Google Fonts från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som leverantör av fonter för våra onlineerbjudanden. Koppla upp dig mot Google Ireland Limiteds servrar och skicka din IP-adress för att få dessa fonter.

Syfte och juridisk grund
Användningen av Google Fonts baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR och § 25 stycke 1 i TTDSG.
Vi har för avsikt att överföra personuppgifter till tredje land utanför EES-området, i huvudsak till USA. I fall där det inte finns något tillämpligt beslut hos Europeiska kommissionen, t ex i USA, har vi tagit fram andra lämpliga garantier i den mening som avses i artikel 44 och efterföljande i GDPR vad gäller mottagare av uppgifter. Om inte annat anges är dessa EU-kommissionens standardklausuler i enlighet med genomförandebeslut 2021/914/EU av den 4 juni 2021. Kopia av dessa standardklausuler finns på adressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.
Innan överföring till sådant tredje land begär vi dessutom ditt samtycke i enlighete med artikel 49.1.1 a i GDPR, om du lämnar ditt samtycke till i Consent Manager (eller annat formulär, konto osv). Vi vill understryka att det kan förekomma risker som inte är kända i detalj vid överföring till tredje land, t ex databehandling av säkerhetsmyndighet, exakt omfattning och följder för dig vi inte känner till eller inte har något inflytande över och som du kanske inte känner till.

Lagringstid
Exakt hur länge de behandlade uppgifterna sparas kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Google Ireland Limited. Ytterligare information finns i Google Fonts sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy.
Google Tag Manager
Typ och omfattning av behandlingen
Vi använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager används för att hantera webbsidans taggar från ett enda interface och kunna styra det exakta interagerandet med tjänster på vår webbsida.
Detta gör att vi kan interagera på ett flexibelt sätt med andra tjänster för att utvärdera användarnas tillgång till vår webbsida.

Syfte och juridisk grund
Användningen av Google Tag Manager baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Lagringstid
Exakt hur länge de behandlade uppgifterna sparas kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Google Ireland Limited. Mer information finns i sekretesspolicyn för Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.
Google reCAPTCHA
Typ och omfattning av behandlingen
Vi har integrerat komponenter från Googles reCAPTCHA på vår webbsida. Google reCAPTCHA är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited och gör att vi kan se huruvida en kontaktbegäran kommer från en riktig person eller har initierats av ett program. När du går in på ett sådant innehåll kopplas du till servrar hos Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, genom att sända din IP-adress och webbläsardata om så är tillämpligt, såsom din användaragent. Dessutom registrerar Google reCAPTCHA den tid användaren är inne och musens användning för att skilja mellan automatiskt och mänskligt initierad förfrågan. Dessa uppgifter bearbetas exklusivt för ovan angivna syften och för att upprätthålla säkerhet och funktionalitet hos Google reCAPTCHA.

Syfte och juridisk grund
Användningen av Google reCAPTCHA baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR och § 25 stycke 1 i TTDSG
Vi har för avsikt att överföra personuppgifter till tredje land utanför EES-området, i huvudsak till USA. I fall där det inte finns något tillämpligt beslut hos Europeiska kommissionen, t ex i USA, har vi tagit fram andra lämpliga garantier i den mening som avses i artikel 44 och efterföljande i GDPR vad gäller mottagare av uppgifter. Om inte annat anges är dessa EU-kommissionens standardklausuler i enlighet med genomförandebeslut 2021/914/EU av den 4 juni 2021. Kopia av dessa standardklausuler finns på adressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.
Innan överföring till sådant tredje land begär vi dessutom ditt samtycke i enlighete med artikel 49.1.1 a i GDPR, om du lämnar samtycke i Consent Manager (eller annat formulär, konto osv). Vi vill understryka att det kan förekomma risker som inte är kända i detalj vid överföring till tredje land, t ex databehandling av säkerhetsmyndighet, exakt omfattning och följder för dig vi inte känner till eller inte har något inflytande över och som du kanske inte känner till.

Lagringstid
Exakt hur länge de behandlade uppgifterna sparas kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Google Ireland Limited. Ytterligare information finns i sekretesspolicyn för Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.
Hotjar Behavior Analytics
Typ och omfattning av behandlingen
Vi har integrerat Hotjar Behavior Analytics på vår webbsida. Hotjar Behavior Analytics är en tjänst som ägs av Hotjar Ltd. och är optimeringsverktyg som analyserar användarnas agerande på och återkoppling om vår webbsida genom analys- och återkopplingsverktyg.
Hotjar Behavior Analytics använder kakor och andra webbläsartekniker för att utvärdera användarbeteendet och känna igen användarna.
Denna information används bland annat för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbsidan och statiskt analysera besökaruppgifter. Dessutom registrerar Hotjar Behavior Analytics klick, musens förflyttningar och skrollhöjder för att visa oss vad som är intressant och återskapa sessioner.
i detta fall överlämnas dina uppgifter till operatören för Hotjar Behavior Analytics, dvs Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta.

Syfte och juridisk grund
Användningen av Hotjar Behavior Analytics baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Lagringstid
Exakt hur länge de behandlade uppgifterna sparas kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Hotjar Ltd. Mer information finns i Hotjar Behavior Analytics sekretesspolicy: https://www.hotjar.com/privacy/.
Hotjar CDN
Typ och omfattning av behandlingen
Vi använder Hotjar CDN för att kunna erbjuda webbinnehållet på ett korrekt sätt. Hotjar CDN är en tjänst som ägs av Hotjar Ltd. och är ett nätverk för överföring av innehåll, Content Delivery Network (CDN), på vår webbsida för att säkerställa funktionen hos andra tjänster från Hotjar Ltd.. Vi har särskilda avsnitt i denna sekretesspolicy för dessa tjänster. Detta avsnitt handlar om användning av CDN-nätet.
Ett CDN hjälper till att leverera innehållet i vårt online-erbjudande snabbare, särskilt sådant som grafik och text, med hjälp av regionalt eller internationellt placerade servrar. När du går in i detta innehåll kopplas du upp till Hotjar Ltd.s servrar, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, som sänder din IP-adress och, om så är tillämpligt, webbläsardata såsom uppgift om din användaragent. Dessa uppgifter behandlas exklusivt i ovan nämnda sysften och för underhåll av säkerheten och funktionen hos Hotjar CDN.

Syfte och juridisk grund
Användning av s k CDN-nätverk baserad på våra berättigade intressen, dvs intresse av en säker och effektiv presentation och optimering av vårt online-erbjudande i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Lagringstid
Exakt hur länge de behandlade uppgifterna sparas kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Hotjar Ltd. Mer information finns i Hotjar CDNs sekretesspolicy: https://www.hotjar.com/privacy/.
YouTube-video
Typ och omfattning av behandlingen
Vi har integrerat YouTube Video på vår webbsida. YouTube Video är en komponent som ägs av YouTube, LLCs videoplattform där användare kan ladda upp innehåll, dela det över Internet och få detaljerad statistik.
Med YouTube Video kan vi integrera innehåll från plattformen i vår webbsida.
YouTube Video använder kakor och andra webbläsartekniker för att utvärdera användarbeteendet, känna igen användarna och skapa användarprofiler. Denna information används bland annat för att analysera aktiviteten på det använda innehållet och sammanställa rapporter. Om en användare är registrerad hos YouTube, LLC, kan YouTube Video koppla de visade videorna till profilen.
När du går in på ett sådant innehåll kopplas du till servrar hos YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, genom att sända din IP-adress och webbläsardata om så är tillämpligt, såsom din användaragent.

Syfte och juridisk grund
Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR och § 25 stycke 1 i TTDSG.
Vi har för avsikt att överföra personuppgifter till tredje land utanför EES-området, i huvudsak till USA. I fall där det inte finns något tillämpligt beslut hos Europeiska kommissionen, t ex i USA, har vi tagit fram andra lämpliga garantier i den mening som avses i artikel 44 och efterföljande i GDPR vad gäller mottagare av uppgifter. Om inte annat anges är dessa EU-kommissionens standardklausuler i enlighet med genomförandebeslut 2021/914/EU av den 4 juni 2021. Kopia av dessa standardklausuler finns på adressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.
Innan överföring till sådant tredje land begär vi dessutom ditt samtycke i enlighet med artikel 49.1.1 a i GDPR, om du lämnar ditt samtycke i Consent Manager (eller annat formulär, konto osv). Vi vill understryka att det kan förekomma risker som inte är kända i detalj vid överföring till tredje land, t ex databehandling av säkerhetsmyndighet, exakt omfattning och följder för dig vi inte känner till eller inte har något inflytande över och som du kanske inte känner till.

Lagringstid
Exakt hur länge de behandlade uppgifterna sparas kan inte påverkas av oss, utan bestäms av YouTube, LLC. Ytterligare information finns i YouTube Videos sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy.
jQuery CDN
Typ och omfattning av behandlingen
Vi använder jQuery CDN för att kunna tillhandahålla innehållet på webbsidan på rätt sätt. jQuery CDN är en jQuery-tjänst som vi använder som CDN-nätverk på vår webbsida.
Ett CDN hjälper till att leverera innehållet i vårt online-erbjudande snabbare, särskilt sådant som grafik och text, med hjälp av regionalt eller internationellt placerade servrar. När du går in på ett sådant innehåll kopplas du till jQuery-servrar genom att sända din IP-adress och webbläsardata om så är tillämpligt, såsom din användaragent. Dessa uppgifter behandlas exklusivt i ovan nämnda sysften och för underhåll av säkerheten och funktionen hos jQuery CDN.

Syfte och juridisk grund
Användning av s k CDN-nätverk baserad på våra berättigade intressen, dvs intresse av en säker och effektiv presentation och optimering av vårt online-erbjudande i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Lagringstid
Exakt hur länge de behandlade uppgifterna sparas kan inte påverkas av oss, utan bestäms av jQuery. Mer information finns i sekretesspolicyn för jQuery CDN: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/.