1. Słowniczek
  Następujące zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosowanych przez spółkę HABASIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w obrocie profesjonalnym oznaczają odpowiednio:
  OWS - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży 
  Sprzedający - HABASIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Czeladzi, ul. Gdańska 14, 41-250 Czeladź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 219848.
  Kupujący - przedsiębiorcę, który zawiera Umowę ze Sprzedającym 
  Strony - łącznie Sprzedającego i Kupującego 
  Umowa - każda umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Sprzedającego i Kupującego na zasadach określonych w OWS, na podstawie Zamówienia Towary - wszelkie wyroby będące w ofercie sprzedaży Sprzedającego, w tym Pakiety Pakiet - Towar składający się z wyrobów dobranych przez Sprzedającego, które zostały zaoferowane Kupującemu jako całość w Cenniku lub Ofercie Indywidualnej;
  Cennik - zestawienie Towarów oferowanych Kupującemu przez Sprzedającego wraz z cenami netto tych Towarów, stanowiące ofertę - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny - sprzedaży Towarów na warunkach określonych w OWS;
  Oferta indywidualna - składana przez Sprzedającego Kupującemu oferta - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny- sprzedaży Towarów na warunkach
  określonych w tym dokumencie oraz w OWS, która może być przyjęta przez Kupującego wyłącznie bez zastrzeżeń, chyba że dokument ten dopuszcza wyraźnie taką możliwość;
  Zamówienie - składane przez Kupującego Sprzedającemu oświadczenie o przyjęcie oferty - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ~ sprzedaży Towarów przez Sprzedającego na rzecz Kupującego na warunkach określonych w ofercie oraz w OWS;
  Dzień roboczy - Dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem tych dni, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o
  dniach wolnych od pracy.
 2. Postanowienia ogólne
  2.1 OWS regulują prawa i obowiązki Stron w zakresie sprzedaży Towarów przez Sprzedającego na rzecz Kupującego. Stosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów o międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.4.1980, jest wyraźnie wykluczone

  2.2 Do sprzedaży Towarów przez Sprzedającego na rzecz Kupującego stosuje się OWS. Do transakcji sprzedaży Towarów nie stosuje się żadnych ogólnych warunków lub wzorców umów stosowanych przez Kupującego.

  2.3 OWS wiążą Kupującego z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym ramowej umowy sprzedaży lub innej umowy dotyczącej sprzedaży Towarów (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej). Na żądanie Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany do złożenia, w formie pisemnej, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży oraz akceptacji ich postanowień bez zastrzeżeń. 

  2.4 Informacje udzielane przez Sprzedającego w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności ogłoszenia, kalkulacje i reklamy nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla Sprzedającego, chyba że ww. dokument lub OWS wskazują, iż stanowią one ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

  2.5 Wszelkie przekazane przez Sprzedającego ilustracje, rysunki, opisy, dane dotyczące masy i wymiarów Towarów mają charakter poglądowy i pomocniczy dla prawidłowego montażu Towarów. Sprzedający zastrzega sobie wszelkie prawa do przekazanych Kupującemu ilustracji, rysunków, opisów. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z nich w innym zakresie niż montaż Towarów, a ponadto nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim. Informacje zawarte w katalogach, prospektach, okólnikach, ogłoszeniach, rysunkach i cennikach itd. dotyczące ciężaru, wymiarów, objętości, ceny, wydajności itp. są miarodajne wyłącznie wtedy, gdy w ofercie i/ lub potwierdzeniu zlecenia istnieje wyraźne odniesienie do nich. Plany, szkice, kosztorysy i inne dokumenty techniczne, które również mogą być częścią oferty, pozostają własnością intelektualną sprzedającego, tak samo, jak wzory, katalogi, prospekty, rysunki itp. Każde wykorzystanie, powielanie, reprodukcja, rozpowszechnianie i wręczanie osobom trzecim, publikowanie i prezentowanie wymaga wyraźnej zgody właściciela.

  2.6 Jeżeli dla realizacji umowy niezbędne jest uzyskanie licencji importowych i/ lub eksportowych lub pozwoleń dewizowych lub innych pozwoleń, strona dpowiedzialna za ich uzyskanie musi dołożyć wszelkich starań, aby otrzymać na czas niezbędne licencje lub pozwolenia.
 3. Zamówienia
  3.1 Kupujący składa Zamówienie:
  a. faksem na numer faksu wskazany przez Sprzedającego;
  b. drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Sprzedającego;
  c. drogą elektroniczną poprzez narzędzia udostępnione przez Sprzedającego. 

  3.2 Zamówienie Kupującego musi zawierać oznaczenie oraz ilości zamawianych Towarów, ewentualnie miejsce (tj. dokładny adres) dostawy Towarów, które musi znajdować się na terytorium RP. W przypadku nieokreślenia w Zamówieniu miejsca dostawy Towarów przyjmuje się, że Sprzedający dostarcza Towary na adres siedziby Kupującego. Sprzedaż Towarów następuje po cenie, o której mowa w Art. 4 pkt 1 OWS, zaś dostawa Towarów następuje w terminie określonym w Art. 3 pkt. 11 OWS. 

  3.3 W przypadku złożenia przez Kupującego wadliwego Zamówienia (tj. niezgodnego z OWS, ramową umową sprzedaży) lub też w przypadku wątpliwości Sprzedającego co do treści Zamówienia, Sprzedający, w terminie 3 dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia, informuje o tym fakcie Kupującego, który modyfikuje swoje Zamówienie i przesyła je ponownie do Sprzedającego. Złożenie wadliwego Zamówienia nie prowadzi do zawarcia Umowy. W przypadku gdy sprzedający po otrzymaniu zamówienia odeśle pisemne lub mailowe Potwierdzenie Zamówienia ze zmianami, umowę uważa. 

  3.4 W przypadku składania Zamówienia na podstawie Oferty Indywidualnej, Zamówienie Kupującego musi zawierać wyłącznie numer i datę tej Oferty Indywidualnej. W takim przypadku sprzedaż Towarów następuje na warunkach określonych w Ofercie Indywidualnej oraz w OWS (w zakresie nieuregulowanym odmiennie w Ofercie Indywidualnej). 

  3.5 Z chwilą złożenia przez Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia (tj. doręczenia Potwierdzenia Zamówienia Kupującemu), o ile nie zachodzi przypadek określony w Art. 3 pkt. 3 OWS, dochodzi do zawarcia Umowy. W przypadkach określonych w Art. 3 pkt. 3 OWS, do zawarcia Umowy dochodzi dopiero z chwilą złożenia poprawnego Zamówienia lub bezskutecznego upływu terminu na odrzucenie Potwierdzenia Zamówienia ze zmianami. Potwierdzenie Zamówienia Sprzedający składa za pośrednictwem środków o których mowa w art. 3 pkt 1.
   
  3.6 Cofnięcie (anulowanie) Zamówienia przez Kupującego zawsze wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. 

  3.7 Kupujący oświadcza, że wszystkie Zamówienia złożone przez niego lub jego pracowników za pośrednictwem faksu, wiadomości mailowych z elektronicznych skrzynek pocztowych Kupującego, a także złożone za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Sprzedającego przy użyciu loginu i hasła Kupującego, wiążą Kupującego i Kupujący zobowiązuje się nie podnosić zarzutów w tym zakresie wobec Sprzedającego.

  3.8 W terminie 3 Dni Roboczych od zawarcia Umowy, Sprzedający jest uprawniony do odmowy realizacji Zamówienia (tj. ma prawo odstąpić od Umowy) bez żadnych ujemnych konsekwencji prawnych i finansowych dla siebie, w przypadku:
  a. opóźnienia Kupującego w zapłacie jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań pieniężnych należnych Sprzedającemu z jakiegokolwiek tytułu;
  b. naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek zobowiązań wobec Sprzedającego wynikających z umów wcześniej zawartych pomiędzy Stronami;
  c. posiadania przez Sprzedającego informacji o słabej kondycji finansowej Kupującego.

  3.9 W przypadku opóźnienia w realizacji przez Kupującego wymagalnych zobowiązań, Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia do momentu zapłaty przez Kupującego (wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie) wszystkich wymagalnych zobowiązań, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego, Wystąpienie ww. okoliczności powoduje przedłużenie terminu realizacji Zamówienia o czas pomiędzy poinformowaniem Kupującego o niezapłaconych a wymagalnych zobowiązaniach a uregulowaniem przez Kupującego wszystkich wymagalnych zobowiązań. Wstrzymanie się przez Sprzedającego z realizacją Zamówienia w okolicznościach opisanych w niniejszym postanowieniu powyżej, nie jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy i nie powoduje żadnych ujemnych konsekwencji prawnych i finansowych dla Sprzedającego.

  3.10 Jeżeli sprzedający ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie, Sprzedający poinformuje Kupującego o przyczynach opóźniania i zawiadomi o nowym terminie dostawy. Kupujący może zaakceptować nowy termin dostawy albo wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy co najmniej dwutygodniowy termin na dostawę pod rygorem odstąpienia od umowy gdyby ów dodatkowy termin nie został zachowany. Sprzedający nie odpowiada za szkody związane z opóźnieniem w dostawie inne aniżeli spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Sprzedającego.

  3.11 Jeżeli dodatkowy termin przewidziany w Art. 3 pkt 10 nie zostanie dotrzymany z winy Sprzedającego, Kupujący może odstąpić od umowy w odniesieniu do wszystkich jeszcze nie dostarczonych towarów przesyłając pisemną informację. To samo dotyczy już dostarczonych towarów, które bez towarów, z których dostawą Sprzedający pozostaje w zwłoce, nie mogą być wykorzystane w odpowiedni sposób. W takim przypadku Kupujący ma prawo do zwrotu płatności dokonanych za jeszcze nie dostarczone towary lub za towary, których nie można wykorzystać z zastrzeżeniem, że zwrócił Sprzedającemu takie towary w stanie w jakim je uprzednio otrzymał. Towary już dostarczone i towary, których nie można wykorzystać, muszą być zwrócone Sprzedającemu przez Kupującego. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

  3.12 Z zastrzeżeniem postanowień Art. 3 pkt. 9, 10 OWS, termin realizacji Zamówienia (tj. termin dostawy zamówionych Towarów do miejsca ich dostawy) wynosi ustaloną wspólnie pomiędzy Stronami liczbę dni roboczych od najpóźniejszej z podanych niżej dat: daty potwierdzenia zamówienia; daty spełnienia wszystkich warunków technicznych, handlowych i finansowych obowiązujących kupującego; daty otrzymania przez sprzedającego zaliczki płatnej przed dostawą towaru i/ lub otwarcia określonego zabezpieczenia płatności, chyba że Sprzedający i Kupujący ustalili wspólnie inny termin dostawy.

  3.13 W przypadku braku odmiennego uzgodnienia pakowanie odbywa się w sposób ogólnie przyjęty w handlu w celu uniknięcia uszkodzenia towaru w normalnych warunkach transportu w drodze do ustalonego miejsca przeznaczenia, na koszt kupującego i jest odbierane z powrotem wyłącznie za porozumieniem.

  3.14 Sprzedający informuje Kupującego o faktycznym terminie dostawy Towarów, zaś Kupujący zobowiązany jest przygotować się do odbioru Towarów we wskazanym przez Sprzedającego terminie.
 4. Cena sprzedaży, koszty transportu oraz ubezpieczenia
  4.1 Na podstawie Umowy Kupujący zapłaci za Towary wskazane w Zamówieniu cenę sprzedaży określoną w Cenniku obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia, powiększoną o podatek VAT oraz koszty transportu i opakowania oraz pomniejszoną o ewentualne upusty i rabaty udzielone Kupującemu przez Sprzedającego lub cenę określoną w Ofercie Indywidualnej, powiększoną o podatek VAT. Cennik, upusty i rabaty obowiązują przez okres wskazany przez Sprzedającego, a w przypadku braku wskazania tego okresu - do czasu przesłania Kupującemu przez Sprzedającego nowego Cennika lub nowych warunków rabatowych albo upustowych. Oferty Indywidualne obowiązują przez okres wskazany przez Sprzedającego. Cennik, warunki rabatowe i upustowe, a także Oferty Indywidualne mogą być przekazywane Kupującemu w sposób wskazany w Art. 3 pkt 1 OWS lub w formie pisemnej.

  4.2 Sprzedający organizuje transport i o ile strony tak uzgodnią może dokonać ubezpieczenia Towarów do miejsca dostawy znajdującego się na terytorium RP, wskazanego w Zamówieniu lub w OWS, chyba że jako miejsce dostawy został wskazany adres zakładu Sprzedającego. 

  4.3 Koszty transportu oraz ewentualnego ubezpieczenia na życzenie klienta, o których mowa w art. 4 ust, 2 OWS, ponosi Kupujący, chyba że inna zasada wynika z odrębnego porozumienia Sprzedającego i Kupującego. 

  4.4 Cena sprzedaży Towarów oraz ewentualnego transportu i ubezpieczenia wyrażona jest w polskich złotych („PLN”) lub euro („EUR”) stosownie do treści uzgodnionej w potwierdzeniu zamówienia. Cena sprzedaży podana przez Sprzedającego w cenniku Sprzedającego lub w jakiejkolwiek innej informacji albo oświadczeniu Sprzedającego jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
 5. Warunki płatności
  5.1Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży za Zamówione Towary wskazanej w fakturze VAT w terminie ustalonym przez Strony. Faktury VAT są wystawiane i płatne w PLN lub w Euro.

  5.2 W przypadku nieokreślenia przez Kupującego tytułu danej płatności, Sprzedający jest uprawniony do zaliczenia danej płatności na poczet wymagalnego długu Kupującego wobec Sprzedającego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego. W przypadku płatności dokonywanych przez Kupującego z opóźnieniem, Sprzedający jest uprawniony, bez względu na odmienną dyspozycję Kupującego, zaliczyć daną płatność w pierwszej kolejności na związane z nią odsetki za opóźnienie. 

  5.3 Potrącenie przez Kupującego wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedającego ze wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedającego.
 6. Wydanie i odbiór Towarów
  6.1 W zależności od treści potwierdzonego Zamówienia, wydanie Towarów następuje:
  a. poprzez wydanie zamówionych Towarów Kupującemu z magazynu Sprzedającego; albo
  b. poprzez dostarczenie zamówionych Towarów na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu lub w OWS, za pośrednictwem przewoźnika/spedytora.
   
  6.2 Termin wydania uważa się za dotrzymany przez Sprzedającego, jeżeli:
  a. w przypadku, o którym mowa w Art. 6 pkt. 1 lit. (a) OWS - Sprzedający umożliwił Kupującemu w uzgodnionym terminie odbiór zamówionych Towarów z magazynu Sprzedającego;
  b. w przypadku, o którym mowa w Art. 6 pkt. 1 lit. (b) OWS - Sprzedający dostarczył w uzgodnionym terminie przesyłkę zawierającą zamówione Towary pod adres wskazany przez Kupującego w potwierdzonym Zamówieniu lub w OWS.
   
  6.3 W przypadku niedotrzymania przez Sprzedającego terminu dostawy wskutek okoliczności, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność, Kupujący jest zobowiązany przed odstąpieniem od Umowy do wyznaczenia Sprzedającemu dodatkowego terminu, który nie będzie krótszy niż 10 dni roboczych.

  6.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych.
  6.5 Zastrzega się prawo Sprzedającego do wydania Towarów różniących się od Towarów wskazanych w materiałach reklamowych Sprzedającego w przypadku, gdy zmiany takie dokonane zostały przez producenta w danym modelu lub typie Towarów po złożeniu Zamówienia. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą mieć wpływu na funkcjonalność, jakość i wytrzymałość Towarów. Dostarczenie Towarów różniących się od Towarów wskazanych w materiałach reklamowych Sprzedającego nie jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Sprzedającego i nie uprawnia Kupującego do odmowy odbioru Towarów.

  6.6 Z chwilą wydania Towarów Kupującemu, na Kupującego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia wydanych Towarów.

  6.7
  W przypadku wydania zamówionych Towarów Kupującemu z magazynu Sprzedającego, Sprzedający dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt załadunku Towarów na środek transportu podstawiony przez Kupującego. W przypadku dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu lub w OWS, Kupujący dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt rozładunku Towarów.

  6.8
  W momencie wydania Towarów, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić ilość i jakość opakowań zbiorczych Towarów (tj. kartony i worki), ilość i jakość Towarów dostarczanych luzem oraz ilość i jakość Towarów dostarczanych na paletach lub w oplotach. Natomiast w przypadku Pakietu Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w momencie jego wydania ilość i jakość wszystkich elementów składających się na dany Pakiet. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie ilości lub jakości, o których mowa w Art. 6 pkt. 8 zd. 1 i 2 OWS, muszą zostać odnotowane przez Kupującego na dokumencie WZ (lub innym dokumencie potwierdzającym wydanie Towarów Kupującemu), potwierdzone na tym dokumencie przez kierowcę lub pracownika Sprzedającego oraz dodatkowo - w przypadku dostawy Towarów do miejsca innego niż zakład Sprzedającego - przesłane Sprzedającemu na mail info.polska@habasit.com. lub faks +48 32 639 02 50 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu wydania Towarów pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłaszania zastrzeżeń w tym zakresie. Brak zastrzeżeń Kupującego na dokumencie WZ (lub innym dokumencie potwierdzającym wydanie Towarów Kupującemu) potwierdzonych przez kierowcę lub pracownika Sprzedającego i nie przesłanie tych zastrzeżeń na mail info.polska@habasit.com lub faks+48 32 639 02 50 w zakreślonym terminie, oznacza odbiór Towarów bez zastrzeżeń w zakresie ilości i jakości, o których mowa w zdaniu powyżej.

  6.9 W terminie 30 dni od dnia wydania Towarów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić ilość i jakość Towarów znajdujących się w opakowaniach zbiorczych. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie ilości lub jakości, o których mowa w Art. 6 pkt 9 zd. 1 OWS, muszą zostać przesłane Sprzedającemu w terminie 30 dni od dnia wydania Towarów pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłaszania zastrzeżeń w tym zakresie. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w wyżej wskazanym terminie oznacza odbiór Towarów znajdujących się w opakowaniach zbiorczych bez zastrzeżeń co do ich ilości oraz jakości.

  6.10 Kupujący zapewnia, że osoby znajdujące się w miejscu dostawy Towarów wskazanym w Zamówieniu lub w OWS, jak również osoby odbierające Towary z magazynów Sprzedającego będą upoważnione do odbioru Towarów, w tym w szczególności sprawdzenia ilości i jakości Towarów, i w związku z powyższym oświadcza, ze nie będzie wnosił zastrzeżeń w tym zakresie do Sprzedającego.

  6.11 W przypadku nieodebrania Towarów przez Kupującego lub niepotwierdzenia dokonania odbioru przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Sprzedający, Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedającego w wyniku takiego opóźnienia, w tym w szczególności obowiązany jest pokryć wszelkie koszty transportu, zwrotu Towarów do Sprzedającego,
  przechowania, ubezpieczenia oraz ponownego transportu Towarów do miejsca ich dostawy.
  6.12 W przypadku zgłoszenia przez Kupującego zastrzeżeń, o których mowa w Art. 6 pkt. 8 i 9 OWS, Kupujący jest zobowiązany dołączyć do tych zastrzeżeń zdjęcie etykiety lub znakowania, znajdujących się na Towarze lub w opakowaniu zbiorczym Towaru, którego dotyczą zgłoszone zastrzeżenia.

  6.13 Złożenie zastrzeżeń nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty w terminie płatności pełnej ceny za Towary nie objęte zastrzeżeniami.

  6.14 Sprzedający rozpatruje zastrzeżenia Kupującego w terminie 30 dni od dnia ich prawidłowego zgłoszenia, W przypadku uznania przez Sprzedającego zastrzeżeń:
  a. w postaci braków ilościowych - Sprzedający uzupełnia brakujące ilości w ciągu 45 dni od dnia prawidłowego zgłoszenia zastrzeżeń lub wystawia fakturę VAT korygującą, o ile zażąda tego Kupujący;
  b. w postaci nadwyżki ilościowej - Sprzedający odbiera nadwyżkę na swój koszt w ustalonym pomiędzy Stronami terminie lub wystawia fakturę VAT na nadwyżkowe Towary, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę;
  c. w postaci wadliwości Towarów - dostarcza nowe Towary lub naprawia wadliwe Towary w ciągu 45 dni od dnia prawidłowego zgłoszenia zastrzeżeń lub wystawia fakturę VAT korygującą, o ile zażąda tego Kupujący; w przypadku dostarczenia nowych Towarów, Kupujący zobowiązany jest wydać Sprzedającemu wadliwe Towary na jego żądanie.

  6.15 Wyłącza się jakiekolwiek inne roszczenia Kupującego wobec Sprzedającego związane z dostawą Towarów.

  6.16 Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów.
 7. Gwarancja jakości
  7.1 Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na Towary na zasadach określonych w art. 7. Sprzedający jest zobowiązany do usuwania wad wpływających negatywnie na możliwość użytkowania Towarów polegających na wadzie, materiału lub wykonania zgodnie z poniższymi postanowieniami. 

  7.2 Zobowiązanie to dotyczy wyłącznie wad ujawnionych i zgłoszonych sprzedającemu w okresie jednego roku licząc od chwili wydania Towaru określonej zgodnie z art. 6 pkt 2. 

  7.3 Kupujący może powołać się na ten artykuł wyłącznie wtedy, gdy niezwłocznie poinformuje sprzedającego, w formie pisemnej, o wystąpieniu wady, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej ujawnienia. Zawiadomiony w ten sposób sprzedający – jeżeli zgodnie z postanowieniami tego artykułu to sprzedający jest zobowiązany do usunięcia wady - musi wg swojego wyboru:
  a. naprawić wadliwy towar na miejscu,
  b. zwrócić się o odesłanie wadliwego towaru lub wadliwej części w celu dokonania naprawy,
  c. wymienić wadliwe części,
  d. wymienić wadliwy towar, 

  7.4 Jeżeli sprzedający zwróci się o odesłanie wadliwego towaru lub części w celu dokonania naprawy, kupujący ponosi koszty i ryzyko transportu – jeżeli nie uzgodniono inaczej. Odesłanie z powrotem do kupującego naprawionego towaru lub części odbywa się – jeżeli nie uzgodniono inaczej – na koszt i ryzyko sprzedającego.
   
  7.5 Wymienione zgodnie z niniejszym artykułem wadliwe towary lub części są do dyspozycji sprzedającego. 

  7.6 Sprzedający zwraca koszty usunięcia wady przez kupującego na własną rękę wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej wyraził na to zgodę na piśmie. 

  7.7 Obowiązek gwarancyjny sprzedającego obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do wad powstałych w sytuacji przestrzegania przewidzianych warunków eksploatacji i normalnego użytkowania. Obowiązek ten nie obowiązuje w przypadku wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu przez kupującego lub jego zleceniobiorców, nieprawidłowej konserwacji, nieprawidłowych lub wykonanych bez zgody sprzedającego napraw lub zmian dokonanych przez inną osobę niż sprzedający lub jego zleceniobiorcy, lub w wyniku normalnego zużycia. Warunki eksploatacji i normalnego użytkowania są dostępne na stronach internetowych. 

  7.8 Kupujący zobowiązuje się do należytej dbałości o Towary, w szczególności jest on zobowiązany chronić Towary przed uszkodzeniem i regularnie przeprowadzać na własny koszt prace konserwacyjne i przeglądy jeżeli wymagają tego warunki eksploatacji. 

  7.9 Jeżeli Towar jest wykonywany przez sprzedającego na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków lub modeli kupującego, sprzedający odpowiada nie za prawidłowość konstrukcji, lecz za wykonanie zgodnie z danymi przekazanymi przez kupującego. W tych przypadkach kupujący ma obowiązek zwolnić sprzedającego od odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw ochronnych. W przypadku przejęcia zleceń na naprawę, zmian lub przebudowy starych oraz obcych towarów oraz w przypadku dostawy towarów używanych sprzedający nie udziela gwarancji. 

  7.10 Od początku okresu gwarancji sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej ani w zakresie większym, niż określony w niniejszym artykule.
 8. Zasady odpowiedzialności
  8.1 Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Sprzedającego jest wyłączona do granic winy umyślnej, w szczególności, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towarów, jak również za szkody będące następstwem wadliwości Towarów, chyba że opóźnienia w dostawie Towarów lub wady Towarów są wynikiem winy umyślnej Sprzedającego.

  8.2 W najszerszym możliwie zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku Sprzedający, inne podmioty z grupy Habasit, dyrektorzy, pracownicy, agenci, dystrybutorzy ani kontrahenci (zwani dalej łącznie „Habasit”) NIE PONOSZĄ odpowiedzialności (kontraktowej i deliktowej oraz na innej podstawie) za, wyrządzone w związku z realizacją Umowy, z winy nieumyślnej (w tym w postaci rażącego niedbalstwa), Szkody: szczególne, przypadkowe, pośrednie, karne, moralne lub następcze; szkody w postaci utraconych korzyści; szkody związane z przerwami w działalności; szkody powstałe w związku z utratą informacji gospodarczych i/lub danych; Szkody powstałe na skutek używania lub utraty możliwości korzystania z Towarów, nawet jeśli Habasit został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. 

  8.3 W każdym przypadku gdy Habasit jest odpowiedzialny za powstałą szkodę, czy to wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, czy to na zasadach odpowiedzialności deliktowej, czy na innej podstawie, obowiązek naprawienia szkody ograniczony jest do kwoty faktycznie zapłaconej przez Kupującego za Towary. 

  8.4 Wyłączenia odpowiedzialności nie stosuje się do szkód wynikających z umyślnego działania Sprzedającego, odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny.
 9. Postanowienia końcowe
  9.1 Strony zgodnie postanawiają, że stosunek prawny regulowany niniejszą umową, podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące powstać na gruncie OWS lub każdej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

  9.2 Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw (w tym wierzytelności) wynikających z Umowy na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. 

  9.3 Wszelkie przewidziane w OWS zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszych OWS. 

  9.4 Ewentualna nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień OWS. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie OWS regulacjami, które w najbliższy sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne lub bezskuteczne. 

  9.5 Aby uniknąć wątpliwości, postanawia się że termin dostawy jest każdorazowo określony tylko w sposób przybliżony, chyba że co innego Sprzedawca wyraźnie oświadczy na piśmie pod rygorem nieważności. Klauzula „time of essence” jest wyłączona. 

  9.6 Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które nie są znane publicznie (dalej – informacje poufne) i które zostały uzyskane od drugiej Strony w związku z zawarciem lub realizacją umowy (dalej – obowiązek zachowania tajemnicy). Kupujący nie może informować żadnej innej firmy ani osoby prywatnej o warunkach handlowych drugiej strony, w szczególności o cenach, ilościach, specyfikacjach, itp. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje w czasie trwania współpracy, jak i po jej zakończeniu.

  9.7 Tolerancja przy produkcji Towarów - pasków i taśm wynosi:
  a. Szerokość dla z tworzywa sztucznego
  Szerokość Tolerancja +/-
  < 50 mm 1,0 mm
  51 - 200 mm 2,0 mm
  201 – 800 mm 4,0 mm
  801 - 2.400 mm 6,0 mm
  > 2.401 mm 8,0 mm

  b. Szerokość dla taśm modułowych: 0,70%
  c. Długość
  Długość Tolerancja +/-
  < 1.000 mm 8,0 mm
  1.001 – 3.000 mm 15,0 mm
  3.001 – 10.000 mm 30,0 mm
  10.001 – 20.000 mm 50,0 mm
  > 20.001 mm 0,40%

  9.8 Tolerancja wymiarów przy Towarze „otwartym” wynosi:
  a. Towar na metry +/- 0,5%
  b. Towar w rolce +/- 5%

  9.9 Usługi wsparcia technicznego i konserwacji (maintenance) świadczone mogą być na podstawie odrębnej umowy na zasadach w niej określonych.

  9.10 Przez cały czas trwania współpracy obie strony pozostają niezależne od siebie i każda ze stron jest odpowiedzialna za swoich pracowników i przedstawicieli.