Cieszymy się z Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym, chcielibyśmy w tym miejscu poinformować Cię, które dane osobowe gromadzimy, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową, i do jakich celów są one wykorzystywane.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy strony internetowej Habasit GmbH, która jest dostępna pod domeną www.habasit.com, a także różnych subdomen ("www.habasit.pl").

Kto jest odpowiedzialny i jak mogę się skontaktować?

Odpowiedzialny

za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO)

Firma

privacy@habasit.com

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem privacy@habasit.com lub za pośrednictwem danych kontaktowych podanych powyżej. W przypadku wiadomości pocztowych dotyczących ochrony danych należy umieścić dopisek Ochrona danych - osobiste/poufne

Jaki jest tego cel?

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych spełnia wymogi prawne dotyczące przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Są to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład informacje takie jak imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub zachowanie użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Informacje, za pomocą których nie możemy (lub możemy tylko przy nieproporcjonalnie dużym wysiłku) odnieść się do użytkownika osobiście, np. poprzez anonimizację, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych (np. gromadzenie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, przechowywanie lub przesyłanie) zawsze wymaga podstawy prawnej i określonego celu.

Przechowywane dane osobowe są usuwane, gdy tylko cel przetwarzania zostanie osiągnięty i nie ma uzasadnionych powodów do dalszego przechowywania danych. Poinformujemy użytkownika o konkretnych okresach przechowywania i kryteriach przechowywania w poszczególnych operacjach przetwarzania. Niezależnie od tego przechowujemy dane osobowe użytkownika w indywidualnych przypadkach w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych oraz w przypadku istnienia ustawowych wymogów dotyczących przechowywania danych.

Jakie mam prawa?

Zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • Informacja zgodnie z art. 15 RODO na temat danych przechowywanych na temat użytkownika w formie istotnych informacji na temat szczegółów przetwarzania oraz kopii danych użytkownika;
 • Korekta zgodnie z art. 16 RODO niedokładnych lub niekompletnych danych przechowywanych przez nas;
 • Usunięcie zgodnie z art. 17 RODO przechowywanych przez nas danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, o ile poprawność danych jest kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już danych, a użytkownik odmawia ich usunięcia, ponieważ potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO.
 • Przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO, w zakresie, w jakim użytkownik przekazał nam dane osobowe w ramach zgody udzielonej zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i były one przetwarzane przez nas za pomocą zautomatyzowanych procedur. Użytkownik otrzymuje swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przekazujemy dane bezpośrednio innej odpowiedzialnej osobie, o ile jest to technicznie wykonalne.
 • Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie, w jakim odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO i istnieją ku temu powody wynikające ze szczególnej sytuacji użytkownika lub jeśli sprzeciw jest skierowany przeciwko marketingowi bezpośredniemu. Prawo do sprzeciwu nie istnieje, jeśli udowodniono nadrzędne powody przetwarzania lub jeśli przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W zakresie, w jakim prawo do sprzeciwu wobec poszczególnych operacji przetwarzania nie ma zastosowania, jest to wskazane w niniejszym dokumencie.
 • Cofnięcie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość.
 • Skarga na mocy art. 77 RODO do organu nadzorczego, jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Co do zasady, użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Kto otrzymuje moje dane?

Przekazujemy dane osobowe użytkownika, które przetwarzamy na naszej stronie internetowej stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celów i w poszczególnych przypadkach jest objęte podstawą prawną (np. zgodą lub ochroną uzasadnionych interesów). Ponadto, w indywidualnych przypadkach przekazujemy dane osobowe stronom trzecim, jeśli służy to dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Potencjalnymi odbiorcami mogą być np. organy ścigania, prawnicy, audytorzy, sądy itp.

Czy używasz plików cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które wysyłamy do przeglądarki urządzenia użytkownika i przechowujemy je w ramach wizyty na naszej stronie internetowej. Alternatywnie do korzystania z plików cookie, informacje mogą być również przechowywane w lokalnej pamięci przeglądarki. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie lub lokalnego przechowywania (technicznie niezbędne pliki cookie). Z drugiej strony inne pliki cookie umożliwiają nam przeprowadzanie różnych analiz, dzięki czemu możemy na przykład rozpoznać przeglądarkę, z której korzystasz, gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, i przekazywać nam różne informacje (pliki cookie, które nie są niezbędne). Pliki cookie umożliwiają nam uczynienie naszej witryny internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i skuteczniejszą, na przykład poprzez śledzenie korzystania z naszej witryny internetowej i określanie preferowanych ustawień (np. kraju i ustawień językowych). Jeśli strony trzecie przetwarzają informacje za pomocą plików cookie, gromadzą je bezpośrednio za pośrednictwem przeglądarki użytkownika. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia.

Informujemy o poszczególnych usługach, do których wykorzystujemy pliki cookie w poszczególnych operacjach przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat używanych plików cookie można znaleźć w ustawieniach plików cookie lub w Menedżerze Zgody na tej stronie.

Jak szczegółowo będą przetwarzane moje dane?

Poniżej informujemy o poszczególnych operacjach przetwarzania, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej, obowiązku podania danych i odpowiednim okresie przechowywania. Nie jest realizowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Udostępnianie strony internetowej

Rodzaj i zakres przetwarzania

Podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej gromadzimy dane osobowe, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła na nasz serwer. Następujące informacje są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika:

 • Adres IP komputera wysyłającego żądanie
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza)
 • używana przeglądarka i, jeśli ma to zastosowanie, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy usług dostępowych

[Nasza strona internetowa nie jest hostowana przez nas, ale przez usługodawcę, który zarządza wyżej wymienionymi danymi w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO.]

 

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie odbywa się w celu ochrony naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu poprzez wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności na podstawie Art. 6 para. 1 lit. f RODO. Gromadzenie danych i przechowywanie ich w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. Nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na wyjątek zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. O ile dalsze przechowywanie plików dziennika jest wymagane przez prawo, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 para. 1 lit. c RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania tych danych, ale technicznie nie jest możliwe wywołanie naszej strony internetowej bez ich podania.

 

Czas przechowywania

Powyższe dane są wykorzystywane przez czas wyświetlania strony internetowej [a z przyczyn technicznych przez maksymalnie [7 dni]].

Formularz kontaktowy

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą udostępnionego formularza. Informacje gromadzone za pośrednictwem pól obowiązkowych są wymagane do przetworzenia żądania. Ponadto użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uważa za niezbędne do przetworzenia prośby o kontakt.

Podczas korzystania z formularza kontaktowego dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim.

 

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie danych za pomocą naszego formularza kontaktowego odbywa się w celu komunikacji i przetwarzania zapytania na podstawie zgody użytkownika zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a RODO. Jeśli żądanie użytkownika dotyczy istniejącego stosunku umownego z nami, przetwarzanie w celu wykonania umowy odbywa się na podstawie Art. 6 para. 1 lit. b RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych, ale nie jest możliwe przetworzenie żądania bez podania informacji w polach obowiązkowych. Jeśli nie chcesz podawać tych danych, skontaktuj się z nami w inny sposób.

 

Okres przechowywania

Jeśli użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego na podstawie udzielonej zgody, będziemy przechowywać dane zebrane przy każdym żądaniu przez okres trzech lat, licząc od momentu rozpatrzenia żądania lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

[Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego w kontekście stosunku umownego, będziemy przechowywać dane zebrane dla każdego zapytania przez okres [trzech lat] od zakończenia stosunku umownego]

Formularz kontaktowy dla kandydatów

Rodzaj i zakres przetwarzania

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów. Odpowiednie przetwarzanie danych może być również przeprowadzane elektronicznie, na przykład jeśli wnioskodawcy przesyłają nam dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na naszej stronie internetowej. Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość przesyłania aplikacji na ogłoszone oferty pracy pocztą elektroniczną.

Dane użytkownika będą również przechowywane w bazie danych kandydatów po zakończeniu bieżącego procesu aplikacyjnego tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie danych w związku z aplikacją odbywa się w celu rozpatrzenia aplikacji i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy na podstawie Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. W przypadku przekazania dokumentów aplikacyjnych stronom trzecim, w szczególności spółkom powiązanym z nami, a także przechowywania danych poza bieżącą procedurą aplikacyjną, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 para. 1  lit. a GDPR. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych, ale przetwarzanie aplikacji nie jest możliwe bez podania informacji.

Okres przechowywania

Zebrane dane przechowujemy przez okres sześciu miesięcy od daty obsadzenia stanowiska.

 

Obecność na platformach mediów społecznościowych

Prowadzimy tzw. fan page, konta lub kanały w sieciach wymienionych poniżej w celu dostarczania użytkownikom informacji i ofert w sieciach społecznościowych oraz oferowania dalszych sposobów kontaktowania się z nami i uzyskiwania informacji o naszych ofertach. Poniżej informujemy o tym, jakie dane są przetwarzane przez nas lub odpowiednią sieć społecznościową w związku z dostępem i korzystaniem z naszych fan page/kont.

 

Przetwarzane przez nas dane użytkownika

Jeśli użytkownik chce skontaktować się z nami za pośrednictwem Messengera lub Wiadomości Bezpośredniej za pośrednictwem odpowiedniej sieci społecznościowej, zwykle przetwarzamy jego nazwę użytkownika, za pośrednictwem której się z nami kontaktuje, i przechowujemy wszelkie inne podane przez niego dane, jeśli jest to konieczne do przetworzenia/odpowiedzi na jego żądanie.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora).

 

(Statyczne) Dane o użytkowaniu otrzymywane z sieci społecznościowych

Otrzymujemy automatycznie dostarczane statystyki dotyczące naszych kont za pośrednictwem funkcji Insights. Statystyki obejmują całkowitą liczbę wyświetleń strony, polubień, aktywności na stronie i interakcji z postami, zasięg, wyświetlenia/obejrzenia filmów oraz odsetek mężczyzn/kobiet wśród naszych fanów/obserwujących.

Statystyki zawierają jedynie zagregowane dane, których nie można powiązać z konkretnymi osobami. Nie można ich zidentyfikować.

 

Jakie dane są przetwarzane w sieciach społecznościowych

Aby przeglądać zawartość naszych fan page lub kont, użytkownik nie musi być członkiem danej sieci społecznościowej, a konto użytkownika w danej sieci społecznościowej nie jest wymagane.

Należy jednak pamiętać, że po uzyskaniu dostępu do odpowiedniej sieci społecznościowej sieci społecznościowe zbierają i przechowują również dane od osób odwiedzających stronę bez konta użytkownika (np. dane techniczne w celu umożliwienia przeglądania strony) oraz wykorzystują pliki cookie i podobne technologie, na które nie mamy wpływu. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności danej sieci społecznościowej (patrz odpowiednie linki powyżej)

Jeśli użytkownik chce wchodzić w interakcje z treściami na naszych fan page/kontach, np. komentować, udostępniać lub polubić nasze posty i/lub kontaktować się z nami za pośrednictwem funkcji Messenger, wymagana jest wcześniejsza rejestracja w odpowiedniej sieci społecznościowej i podanie danych osobowych.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe w kontekście korzystania z nich przez użytkownika. Zgodnie z naszą wiedzą, dane użytkownika będą przechowywane i przetwarzane w szczególności w związku ze świadczeniem usług danej sieci społecznościowej, a ponadto w celu analizy zachowań użytkowników (przy użyciu plików cookie, pikseli/znaczników Web Beacon i podobnych technologii), na podstawie których reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownika są odtwarzane zarówno w danej sieci społecznościowej, jak i poza nią. Nie można wykluczyć, że dane użytkownika będą przechowywane przez sieci społecznościowe poza UE/EOG i będą przekazywane stronom trzecim.

Informacje na temat, między innymi, dokładnego zakresu i celów przetwarzania danych osobowych, okresu przechowywania/usuwania, a także wytycznych dotyczących korzystania z plików cookie i podobnych technologii w kontekście rejestracji i korzystania z sieci społecznościowych można znaleźć w polityce ochrony społecznościowej/polityce plików cookie. Znajdziesz tam również informacje o swoich prawach i możliwościach sprzeciwu.

Strona na Facebooku

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę na Facebooku, Facebook (Meta) gromadzi, między innymi, adres IP użytkownika i inne informacje dostępne na jego komputerze w postaci plików cookie. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi stron na Facebooku, informacji statystycznych na temat korzystania ze strony na Facebooku. Facebook udostępnia dalsze informacje na ten temat pod poniższym linkiem: https://facebook.com/help/pages/insights.

Za pomocą przekazywanych informacji statystycznych nie możemy wyciągać wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Używamy ich wyłącznie w celu reagowania na zainteresowania naszych użytkowników i ciągłego ulepszania naszej obecności w Internecie oraz zapewnienia jej jakości.

Gromadzimy dane użytkowników za pośrednictwem naszego fan page wyłącznie w celu umożliwienia komunikacji i interakcji z nami. Ankieta ta zazwyczaj obejmuje: Twoje imię i nazwisko, treść wiadomości, treść komentarzy i informacje profilowe, które podajesz publicznie

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika do wyżej wymienionych celów odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu biznesowego i komunikacyjnego polegającego na oferowaniu kanału informacyjno-komunikacyjnego zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez odpowiedniego dostawcę sieci społecznościowej, podstawa prawna przetwarzania danych obejmuje Art. 6 para. 1 lit a art. 7 RODO.

Ze względu na fakt, że faktyczne przetwarzanie danych jest przeprowadzane przez dostawcę sieci społecznościowej, nasze opcje dostępu są ograniczone do danych użytkownika. Tylko dostawca sieci społecznościowej jest upoważniony do pełnego dostępu do danych użytkownika. W związku z tym, tylko dostawca może bezpośrednio podjąć i wdrożyć odpowiednie środki w celu spełnienia praw użytkownika (żądanie informacji, żądanie usunięcia, sprzeciw itp.). Dochodzenie odpowiednich praw jest zatem najskuteczniejsze bezpośrednio przeciwko danemu dostawcy.

Wraz z Facebookiem jesteśmy odpowiedzialni za osobistą zawartość fan page. Praw osób, których dane dotyczą, można dochodzić zarówno w Meta Platforms Ireland Ltd., jak i u nas.

Zgodnie z RODO, główna odpowiedzialność za przetwarzanie danych Insights spoczywa na Facebooku, a Facebook wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do przetwarzania danych Insights, a Meta Platforms Ireland Ltd. udostępnia zawartość dodatku Page Insights osobom, których dane dotyczą.

Nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących przetwarzania danych Insights i okresu przechowywania plików cookie na urządzeniach użytkowników.

Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio na Facebooku (dodatkowa umowa z Facebookiem): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Więcej informacji na temat dokładnego zakresu i celów przetwarzania danych osobowych, okresu przechowywania/usuwania, a także wytycznych dotyczących korzystania z plików cookie i podobnych technologii w kontekście rejestracji i użytkowania można znaleźć w polityce prywatności/polityce plików cookie Facebooka:
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
https://www.facebook.com/policies/cookies

 

Strona na Twitterze

Twitter to sieć społecznościowa firmy Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, USA, która umożliwia tworzenie prywatnych profili osób fizycznych (konto osobiste) oraz profili zawodowych (konto zawodowe) osób fizycznych i firm. Za pośrednictwem Twittera użytkownicy mogą między innymi pisać wiadomości (tak zwane tweety), wchodzić w interakcje z treściami innych użytkowników, np. pisać tak zwane retweety, polubić posty, udostępniać posty i odpowiadać, gdy inni użytkownicy wspominają lub oznaczają Cię w treści (tag).

Podczas korzystania lub odwiedzania sieci, a tym samym również podczas odwiedzania naszego konta na Twitterze, Twitter automatycznie gromadzi dane od użytkowników lub odwiedzających podczas korzystania lub odwiedzania, takie jak nazwa użytkownika i adres IP. Odbywa się to za pomocą technologii śledzenia, w szczególności za pomocą plików cookie. Twitter dostarcza użytkownikom informacje, oferty i rekomendacje między innymi na podstawie zebranych w ten sposób danych. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania nam, jako operatorowi naszej strony na Twitterze, informacji statystycznych na temat korzystania ze strony na Twitterze. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy#twitter-privacy-1.

Za pomocą przekazywanych informacji statystycznych nie możemy wyciągać wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Używamy ich wyłącznie w celu reagowania na zainteresowania naszych użytkowników i ciągłego ulepszania naszej obecności w Internecie oraz zapewnienia jej jakości.

Gromadzimy dane użytkowników za pośrednictwem naszego fan page wyłącznie w celu umożliwienia komunikacji i interakcji z nami. Ankieta ta zazwyczaj obejmuje: Twoje imię i nazwisko, treść wiadomości, treść komentarzy i informacje profilowe, które podajesz publicznie

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika do wyżej wymienionych celów odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu biznesowego i komunikacyjnego polegającego na oferowaniu kanału informacyjnego i komunikacyjnego zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez odpowiedniego dostawcę sieci społecznościowej, podstawa prawna przetwarzania danych rozciąga się na Art. 6 para. 1 lit. a, art. 7 RODO.

Ze względu na fakt, że faktyczne przetwarzanie danych jest przeprowadzane przez dostawcę sieci społecznościowej, nasze opcje dostępu są ograniczone do danych użytkownika. Tylko dostawca sieci społecznościowej jest upoważniony do pełnego dostępu do danych użytkownika. W związku z tym, tylko dostawca może bezpośrednio podjąć i wdrożyć odpowiednie środki w celu spełnienia praw użytkownika (żądanie informacji, żądanie usunięcia, sprzeciw itp.). Dochodzenie odpowiednich praw jest zatem najskuteczniejsze bezpośrednio przeciwko danemu dostawcy.

Wraz z Twitterem jesteśmy odpowiedzialni za osobistą zawartość fan page. Praw osób, których dane dotyczą, można dochodzić w firmie Twitter Inc. oraz u nas.

Zgodnie z RODO, główna odpowiedzialność za przetwarzanie danych Insights spoczywa na Twitterze, a Twitter wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do przetwarzania danych Insights. Twitter Inc. udostępnia zawartość dodatku Page Insights osobom, których dane dotyczą.

Nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących przetwarzania danych Insights i okresu przechowywania plików cookie na urządzeniach użytkowników.

Więcej informacji na temat dokładnego zakresu i celów przetwarzania danych osobowych użytkownika, okresu przechowywania/usuwania, a także wytycznych dotyczących korzystania z plików cookie i podobnych technologii w kontekście rejestracji i użytkowania można znaleźć w polityce prywatności/polityce plików cookie Twittera:
Polityka prywatno
ści: https://twitter.com/privacy#twitter-privacy-1
Polityka plik
ów cookie: https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-cookies

Strona LinkedIn

LinkedIn to sieć społecznościowa firmy LinkedIn Inc. z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia, USA, która umożliwia tworzenie prywatnych i profesjonalnych profili osób fizycznych oraz profili firm. Użytkownicy mogą utrzymywać istniejące kontakty w sieci społecznościowej i nawiązywać nowe. Firmy i inne organizacje mogą tworzyć profile, w których zamieszczane są zdjęcia i inne informacje o firmie, aby zaprezentować się jako pracodawca i zatrudniać pracowników. Inni użytkownicy LinkedIn mają dostęp do tych informacji i mogą pisać własne artykuły oraz udostępniać te treści innym. Sieć koncentruje się na profesjonalnej wymianie informacji na specjalistyczne tematy z osobami o tych samych zainteresowaniach zawodowych.

Podczas korzystania lub odwiedzania sieci LinkedIn automatycznie gromadzi dane od użytkowników lub odwiedzających, takie jak nazwa użytkownika, stanowisko i adres IP. Odbywa się to za pomocą różnych technologii śledzenia. LinkedIn zapewnia korzyści w oparciu o zebrane w ten sposób dane, między innymi informacje, oferty i rekomendacje.

Gromadzimy dane użytkowników za pośrednictwem naszego profilu firmowego wyłącznie w celu umożliwienia komunikacji i interakcji z nami. Ankieta ta zazwyczaj obejmuje: Twoje imię i nazwisko, treść wiadomości, treść komentarzy i informacje profilowe, które podajesz publicznie

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika do wyżej wymienionych celów odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu biznesowego i komunikacyjnego polegającego na oferowaniu kanału informacyjnego i komunikacyjnego zgodnie z Art. 6 para. 1 lit f RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez odpowiedniego dostawcę sieci społecznościowej, podstawa prawna przetwarzania danych rozciąga się na Art. 6 para. 1 lit a, art. 7 RODO.

Ze względu na fakt, że faktyczne przetwarzanie danych jest przeprowadzane przez dostawcę sieci społecznościowej, nasze opcje dostępu są ograniczone do danych użytkownika. Tylko dostawca sieci społecznościowej jest upoważniony do pełnego dostępu do danych użytkownika. W związku z tym, tylko dostawca może bezpośrednio podjąć i wdrożyć odpowiednie środki w celu spełnienia praw użytkownika (żądanie informacji, żądanie usunięcia, sprzeciw itp.). Dochodzenie odpowiednich praw jest zatem najskuteczniejsze bezpośrednio przeciwko danemu dostawcy.

Wraz z LinkedIn jesteśmy odpowiedzialni za osobistą zawartość naszego profilu firmowego. Praw osób, których dane dotyczą, można dochodzić w LinkedIn Inc. oraz u nas.

Nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących danych gromadzonych w witrynie LinkedIn przy użyciu technologii śledzenia.

Więcej informacji na temat LinkedIn można znaleźć na stronie: https://about.linkedin.com.

Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn można znaleźć na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Więcej informacji na temat okresu przechowywania/usuwania, a także wytyczne dotyczące korzystania z plików cookie i podobnych technologii w kontekście rejestracji i korzystania z LinkedIn można znaleźć na stronie: https://linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy.

.

Obsługa danych kandydatów

Oferujemy możliwość złożenia u nas wniosku (np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że dane użytkownika będą traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli użytkownik prześle nam swoją aplikację, przetwarzamy powiązane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną do powyższego jest Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Dane osobowe użytkownika będą przekazywane w naszej firmie wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie jego aplikacji.

 

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, przesłane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

 

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych przekazanych nam przez Ciebie na podstawie naszych uzasadnionych interesów (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Dane są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty aplikacji niszczone. Przechowywanie służy w szczególności do celów dowodowych w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania nie będzie już miał zastosowania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (Art. 6 para. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Obsługa danych partnerów biznesowych (klientów, zainteresowanych stron, dostawców)

Gromadzimy dane osobowe w celu wykonania umowy, wypełnienia zobowiązań umownych i przedumownych, a także w celu reklamy bezpośredniej. Gromadzenie i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy i opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Wykorzystywanie danych osobowych do celów reklamowych stanowi uzasadniony interes naszej firmy (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Dane będą przekazywane osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do realizacji zamówienia (np. reklamacje). Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych do celów marketingu bezpośredniego. Ponadto użytkownik jest uprawniony do żądania informacji na temat przechowywanych przez nas danych dotyczących użytkownika oraz do żądania korekty w przypadku nieprawidłowych danych lub usunięcia danych w przypadku nieuprawnionego przechowywania danych. Aby dochodzić swoich praw, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych powyżej.

Google Ads

Rodzaj i zakres przetwarzania

Zintegrowaliśmy reklamy Google Ads na naszej stronie internetowej. Google Ads to usługa świadczona przez Google Ireland Limited w celu wyświetlania użytkownikom spersonalizowanych reklam. Google Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkownika i rozpoznawania użytkowników.

Google Ads gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto Google Ads dostarcza ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google Ireland Limited, Google Ads może powiązać wizytę z Twoim kontem. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google Ireland Limited lub nie zalogował się, możliwe jest, że dostawca znajdzie i zapisze jego adres IP i inne cechy identyfikacyjne.

W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Google Ads, którym jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), uzgodniliśmy inne odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 44 i nast. RODO z odbiorcami danych. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tych standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE .

Ponadto przed takim przekazaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 par. 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze Zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą istnieć nieznane szczegółowo zagrożenia (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa kraju trzeciego, których dokładnego zakresu i konsekwencji nie znamy, na które nie mamy wpływu i których użytkownik może nie być świadomy).

 

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Ads: https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Rodzaj i zakres przetwarzania

Używamy Google Analytics od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako usługi analitycznej do statystycznej oceny naszej oferty online. Obejmuje to na przykład liczbę odwiedzin naszej oferty online, odwiedzane podstrony i długość pobytu odwiedzających.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkownika i rozpoznawania użytkowników.

Informacje te są wykorzystywane między innymi do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Analytics odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), uzgodniliśmy inne odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 44 i nast. RODO z odbiorcami danych. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tych standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE .

Ponadto przed takim przekazaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 par. 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze Zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą istnieć nieznane szczegółowo zagrożenia (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa kraju trzeciego, których dokładnego zakresu i konsekwencji nie znamy, na które nie mamy wpływu i których użytkownik może nie być świadomy).

 

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

Google DoubleClick

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty DoubleClick Google. DoubleClick to marka Google, pod którą sprzedawane są głównie specjalne rozwiązania marketingowe online dla agencji reklamowych i wydawców. DoubleClick Google przesyła dane do serwera DoubleClick przy każdym wyświetleniu, kliknięciu lub innej aktywności.

Każda z tych transmisji danych powoduje wysłanie żądania pliku cookie do przeglądarki osoby, której dane dotyczą. Jeśli przeglądarka zaakceptuje to żądanie, DoubleClick umieszcza plik cookie w przeglądarce.

DoubleClick wykorzystuje identyfikator pliku cookie, który jest wymagany do obsługi procedury technicznej. Identyfikator pliku cookie jest wymagany na przykład do wyświetlenia reklamy w przeglądarce. DoubleClick może również wykorzystywać identyfikator pliku cookie do rejestrowania reklam, które zostały już wyświetlone w przeglądarce, aby uniknąć ich powielania. Ponadto DoubleClick może rejestrować konwersje za pośrednictwem identyfikatora pliku cookie. Konwersje są rejestrowane na przykład wtedy, gdy użytkownikowi wyświetlono wcześniej reklamę DoubleClick, a następnie dokonał on zakupu na stronie internetowej reklamodawcy przy użyciu tej samej przeglądarki internetowej.

Plik cookie DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych, ale może zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik miał już kontakt na innych stronach internetowych. W ramach tej usługi Google uzyskuje wiedzę o danych, które wykorzystuje również do tworzenia zestawień prowizji. Google może między innymi wiedzieć, że użytkownik kliknął określone linki w naszej witrynie. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi DoubleClick, którym jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych DoubleClick Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy.

 

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane użytkownika za pomocą pliku cookie z podwójnym kliknięciem w celu optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie zgody użytkownika zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Użytkownik wyraża zgodę poprzez ustawienie korzystania z plików cookie (baner plików cookie / menedżer zgody), za pomocą którego można również zadeklarować wycofanie zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Plik cookie jest wykorzystywany między innymi do umieszczania i wyświetlania reklam dostosowanych do użytkownika oraz do tworzenia raportów dotyczących kampanii reklamowych lub ich ulepszania. Ponadto plik cookie służy do unikania wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy. Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z poszczególnych stron naszej witryny internetowej, na której zintegrowano komponent DoubleClick, Twoja przeglądarka jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent DoubleClick o przesłanie danych do Google w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania danych użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyrazi na to zgody, możliwe będzie odwiedzanie naszej witryny bez ograniczeń, ale nie wszystkie funkcje mogą być w pełni dostępne.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), uzgodniliśmy inne odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 44 i nast. RODO z odbiorcami danych. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tych standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE .

Ponadto przed takim przekazaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 par. 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze Zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą istnieć nieznane szczegółowo zagrożenia (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa kraju trzeciego, których dokładnego zakresu i konsekwencji nie znamy, na które nie mamy wpływu i których użytkownik może nie być świadomy).

 

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

Google Fonts

Rodzaj i zakres przetwarzania

Używamy czcionek Google Fonts firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako usługi dostarczania czcionek do naszej oferty online. Aby uzyskać te czcionki, należy połączyć się z serwerami Google Ireland Limited, przesyłając swój adres IP.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Fonts opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), uzgodniliśmy inne odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 44 i nast. RODO z odbiorcami danych. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tych standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE .

Ponadto przed takim przekazaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 par. 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze Zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą istnieć nieznane szczegółowo zagrożenia (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa kraju trzeciego, których dokładnego zakresu i konsekwencji nie znamy, na które nie mamy wpływu i których użytkownik może nie być świadomy).

 

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager służy do zarządzania tagami strony z jednego interfejsu i pozwala nam kontrolować dokładną integrację usług na naszej stronie internetowej.

Pozwala nam to na elastyczną integrację dodatkowych usług w celu oceny dostępu użytkowników do naszej strony internetowej.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a. RODO.

 

Czas przechowywania

Na rzeczywisty czas przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google reCAPTCHA

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA jest usługą świadczoną przez Google Ireland Limited i umożliwia nam rozróżnienie, czy żądanie kontaktu pochodzi od osoby fizycznej, czy jest zautomatyzowane za pomocą programu. Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik łączy się z serwerami Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, przesyłając swój adres IP oraz, w stosownych przypadkach, dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Ponadto Google reCAPTCHA rejestruje czas przebywania użytkownika i ruchy myszy, aby odróżnić automatyczne żądania od ludzkich. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych powyżej oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Google reCAPTCHA.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google reCAPTCHA opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), uzgodniliśmy inne odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 44 i nast. RODO z odbiorcami danych. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tych standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE .

Ponadto przed takim przekazaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 par. 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze Zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą istnieć nieznane szczegółowo zagrożenia (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa kraju trzeciego, których dokładnego zakresu i konsekwencji nie znamy, na które nie mamy wpływu i których użytkownik może nie być świadomy).

 

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Hotjar Behavior Analytics

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy Hotjar Behavior Analytics. Hotjar Behavior Analytics jest usługą firmy Hotjar Ltd. i zapewnia narzędzia optymalizacyjne, które analizują zachowanie i opinie użytkowników naszej witryny internetowej za pomocą narzędzi do analizy i przesyłania opinii.

Hotjar Behavior Analytics wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkownika i rozpoznawania użytkowników.

Informacje te są wykorzystywane między innymi do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do statystycznej analizy danych dotyczących odwiedzających. Co więcej, Hotjar Behavior Analytics rejestruje kliknięcia, ruchy myszy i wysokość przewijania w celu tworzenia map gorących miejsc i powtórek sesji.

W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Hotjar Behavior Analytics, którym jest Hotjar Ltd. Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi Hotjar Behavior Analytics odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z następującymi zasadami with Art. 6 para. 1 lit. a. GDPR.

 

Czas przechowywania

Hotjar Ltd. nie ma wpływu na rzeczywisty czas przechowywania przetwarzanych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Hotjar Behavior Analytics: https://www.hotjar.com/privacy/.

Hotjar CDN

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z Hotjar CDN, aby prawidłowo dostarczać zawartość naszej witryny. Hotjar CDN to usługa Hotjar Ltd., która działa jako System Dostarczania Treści (CDN, od Content Delivery Network) na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia funkcjonalności innych usług Hotjar Ltd.. Usługi te zostały opisane w osobnej sekcji niniejszej Polityki prywatności. Ta sekcja dotyczy wyłącznie korzystania z CDN.

CDN pomaga w szybszym dostarczaniu treści z naszej oferty online, zwłaszcza plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo. Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik łączy się z serwerami Hotjar Ltd., Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, przesyłając swój adres IP oraz, w stosownych przypadkach, dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w powyższych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Hotjar CDN.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Content Delivery Network opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. zainteresowaniu bezpiecznym i wydajnym udostępnianiem oraz optymalizacją naszej oferty online zgodnie z przepisami prawa Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR.

 

Czas przechowywania

Hotjar Ltd. nie ma wpływu na rzeczywisty czas przechowywania przetwarzanych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Hotjar CDN: https://www.hotjar.com/privacy/.

YouTube Video

Rodzaj i zakres przetwarzania

Zintegrowaliśmy YouTube Video na naszej stronie internetowej. YouTube Video to komponent platformy wideo YouTube, LLC, na której użytkownicy mogą przesyłać treści, udostępniać je w Internecie i uzyskiwać szczegółowe statystyki.

YouTube Video pozwala nam zintegrować treści z platformy z naszą stroną internetową.

YouTube Video wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników, rozpoznawania użytkowników i tworzenia profili użytkowników. Informacje te są wykorzystywane m.in. do analizowania aktywności oglądanych treści i tworzenia raportów. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w YouTube, LLC, YouTube Video może przypisać odtwarzane filmy do profilu.

Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik łączy się z serwerami YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland, przesyłając swój adres IP oraz, w stosownych przypadkach, dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), uzgodniliśmy inne odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 44 i nast. RODO z odbiorcami danych. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tych standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE .

Ponadto przed takim przekazaniem danych do państwa trzeciego uzyskujemy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 par. 1 lit. a. RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze Zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich mogą istnieć nieznane szczegółowo zagrożenia (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa kraju trzeciego, których dokładnego zakresu i konsekwencji nie znamy, na które nie mamy wpływu i których użytkownik może nie być świadomy).

 

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, ale jest on określany przez YouTube, LLC. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

jQuery CDN

Rodzaj i zakres przetwarzania

Używamy jQuery CDN do prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej. jQuery CDN to usługa jQuery, która działa jako System Dostarczania Treści (CDN, od Content Delivery Network) na naszej stronie internetowej.

CDN pomaga w szybszym dostarczaniu treści z naszej oferty online, zwłaszcza plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo. Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik łączy się z serwerami jQuery, przesyłając swój adres IP oraz, w stosownych przypadkach, dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w powyższych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności jQuery CDN.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Content Delivery Network opiera się na naszym uzasadnionym interesie , tj. zainteresowaniu bezpiecznym i wydajnym dostarczaniem oraz optymalizacją naszej oferty online zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f. RODO.

 

Czas przechowywania

Rzeczywisty czas przechowywania przetworzonych danych nie zależy od nas, ale jest określany przez jQuery. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności jQuery CDN: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/.