Informacje w Internecie

Habasit dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były dokładne i zawsze aktualne. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za kompletność, aktualny stan ani poprawność reprodukowanych informacji. Habasit również nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie nieprzerwanego dostępu do strony internetowej przez cały czas, ani za prawidłowe działanie odnośników do innych stron internetowych i treści tych stron internetowych, ani za bezbłędne przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu i innych sieci, które dotyczy również wymiany wiadomości e-mail oraz prawidłowego przetwarzania i reprezentacji informacji przez sprzęt i oprogramowanie użytkowników serwisu. Habasit nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że strona internetowa pozostaje wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Zastrzeżenie dotyczące aplikacji produktu

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności zostało złożone przez iw imieniu firmy Habasit i jej spółek zależnych, dyrektorów, pracowników, agentów i wykonawców (zwanych dalej łącznie „HABASIT”) w odniesieniu do produktów, o których mowa w niniejszym dokumencie („Produkty”). OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZALECENYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA! Prosimy o zapoznanie się z Ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w katalogu Habasit oraz w instrukcjach instalacji i obsługi.

Wszystkie wskazania / informacje dotyczące zastosowania, użytkowania i wydajności Produktów są zaleceniami dostarczonymi z należytą starannością i starannością, ale nie składa się żadnych oświadczeń ani gwarancji co do ich kompletności, dokładności lub przydatności do określonego celu. Dane przedstawione w niniejszym dokumencie są oparte na zastosowaniu laboratoryjnym przy użyciu sprzętu testowego na małą skalę, działającego w standardowych warunkach i niekoniecznie odpowiadają wydajności produktu w zastosowaniach przemysłowych. Nowa wiedza i doświadczenie mogą prowadzić do ponownej oceny i modyfikacji w krótkim czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE UDZIELONYCH GWARANCJI FIRMY HABASIT, KTÓRYCH GWARANCJE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ”. HABASIT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW LUB WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA PRAKTYKI SĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. PONIEWAŻ WARUNKI STOSOWANIA W ZASTOSOWANIU PRZEMYSŁOWYM SĄ POZA HABASIT, NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ I ZDOLNOŚĆ PROCESOWĄ WYROBÓW, W TYM WSKAZANIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW PROCESU I WYDAJNOŚCI.