We zijn verheugd dat u onze website bezoekt. De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke informatie bij het gebruik van onze website zijn zeer belangrijk voor ons. We willen u daarom op dit punt informeren welke persoonlijke gegevens we verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Habasit GmbH., bereikbaar via het domein www.habasit.com/ en de verschillende subdomeinen ("onze website").

 

Verantwoordelijkheid en contactgegevens

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG)

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via privacy@habasit.com. Voor postberichten over gegevensbescherming, voeg "Gegevensbescherming - persoonlijk / vertrouwelijk" toe.

 

Waar gaat dit over?

Deze privacyverklaring voldoet aan de wettelijke vereisten voor transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres of gebruikersgedrag bij het bezoeken van een website. Informatie waarmee we u niet persoonlijk kunnen identificeren, bijvoorbeeld via anonimisering, wordt niet beschouwd als persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens (zoals verzameling, bevraging, gebruik, opslag of overdracht) vereist altijd een wettelijke basis en een vastgesteld doel.

 

Opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen legitieme redenen zijn voor verdere opslag van de gegevens. We informeren u over de specifieke bewaartermijnen en criteria voor opslag in de individuele verwerkingen. Ongeacht hiervan slaan we uw persoonlijke gegevens in individuele gevallen op om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en als er wettelijke bewaarvereisten zijn.

 

 

 


 

Welke rechten heb ik?

Onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 • Informatie volgens Art. 15 AVG over de gegevens die over u zijn opgeslagen in de vorm van zinvolle informatie over de details van de verwerking en een kopie van uw gegevens;
 • Correctie volgens Art. 16 AVG van onjuiste of onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Verwijdering volgens Art. 17 AVG van de door ons opgeslagen gegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de uitoefening, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • Beperking van de verwerking volgens Art. 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet langer nodig hebben en u weigert deze te verwijderen, omdat u deze nodig heeft om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens Art. 21 AVG.
 • Gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 AVG, voor zover u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt binnen het kader van toestemming volgens Art. 6, lid 1, lit. a AVG of op basis van een contract volgens Art. 6, lid 1, lit. b AVG en deze door ons zijn verwerkt via geautomatiseerde procedures. U ontvangt uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of wij zenden de gegevens rechtstreeks over naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.
 • Bezwaar volgens Art. 21 AVG tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover deze wordt uitgevoerd op basis van Art. 6, lid 1, lit. e, f AVG en er redenen zijn om dit te doen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als het bezwaar gericht is tegen direct marketing. Het recht van bezwaar bestaat niet als er dwingende, dwingende redenen voor verwerking zijn aangetoond, of als de verwerking wordt uitgevoerd voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Voor zover er geen recht van bezwaar bestaat in individuele verwerkingen, wordt dit daarin aangegeven.
 • Intrekking volgens Art. 7, lid 3, AVG van uw gegeven toestemming met ingang van de toekomst.
 • Klacht volgens Art. 77 AVG bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Gewoonlijk kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of ons bedrijfsadres.

 


 

Met wie deel ik mijn gegevens?

We geven uw persoonlijke gegevens die we op onze website verwerken alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden en in individuele gevallen wordt gedekt door de wettelijke basis (bijv. toestemming of bescherming van legitieme belangen). Daarnaast geven we persoonsgegevens in individuele gevallen door aan derden als dit dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen. Mogelijke ontvangers kunnen bijvoorbeeld wetshandhavingsinstanties, advocaten, accountants, rechtbanken, enz. zijn.

 

Voor zover we voor de werking van onze website dienstverleners gebruiken die in onze naam persoonsgegevens verwerken in het kader van een verwerkingsovereenkomst in overeenstemming met Art. 28 AVG, kunnen deze ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen. Meer informatie over het gebruik van verwerkers en webdiensten vindt u in het overzicht van de individuele verwerkingen.

 

Gebruikt u cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die we naar de browser van uw apparaat sturen en opslaan tijdens uw bezoek aan onze website. Als alternatief voor het gebruik van cookies kan informatie ook worden opgeslagen in de lokale opslag van uw browser. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies of lokale opslag (technisch noodzakelijke cookies). Andere cookies stellen ons in staat om verschillende analyses uit te voeren, zodat we bijvoorbeeld de browser kunnen herkennen die u gebruikt wanneer u onze website opnieuw bezoekt en verschillende informatie naar ons kunnen overdragen (niet-noodzakelijke cookies). Cookies stellen ons in staat om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u te maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website te volgen en uw voorkeursinstellingen (bijv. land- en taalinstellingen) te bepalen. Als derden informatie verwerken via cookies, verzamelen ze de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat. De cookies kunnen geen programma's uitvoeren en kunnen geen virussen bevatten.

 

We informeren u over de respectieve diensten waarvoor we cookies gebruiken in de individuele verwerkingen. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies vindt u in de cookie-instellingen of in het Consent Manager van deze website.

Hoe worden mijn gegevens in detail verwerkt?

Hieronder informeren wij u over de individuele verwerkingen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de wettelijke basis, de verplichting om uw gegevens te verstrekken en de respectieve opslagperiode. Een geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, inclusief profilering, vindt niet plaats.

 


 

Bezoek van de website

Soort en omvang van de verwerking

Bij een bezoek aan en gebruik van onze website verzamelen we de persoonlijke gegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand:

 • IP-adres van de verzoekende computer
 • Datum en tijd van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Website van waaruit de toegang wordt gemaakt (referrer-URL)
 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw toegangsprovider

[Onze website wordt niet door ons gehost, maar door een dienstverlener die voor het doel van de bovengenoemde gegevens namens ons verwerkt volgens Art. 28 AVG.]

Doel en wettelijke basis

De verwerking wordt uitgevoerd om ons overwegende legitieme belang te waarborgen bij het weergeven van onze website en het waarborgen van de veiligheid en stabiliteit op basis van Art. 6, lid 1, lit. f AVG. Het verzamelen van gegevens en opslag in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is geen recht om bezwaar te maken tegen de verwerking vanwege de uitzondering volgens Art. 21, lid 1 AVG. Voor zover de verdere opslag van de logbestanden wettelijk verplicht is, vindt de verwerking plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. c AVG. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is technisch niet mogelijk om onze website op te roepen zonder uw gegevens te verstrekken.

Opslagperiode

De hierboven vermelde gegevens worden gebruikt voor de duur van de weergave van de website [en om technische redenen daarna gedurende maximaal [7 dagen]].

 

Contactformulier

Type en omvang van de verwerking

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een daarvoor bestemd formulier. De informatie die wordt verzameld via verplichte velden is nodig om uw verzoek te verwerken. Daarnaast kunt u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken die u relevant acht voor de verwerking van het contactverzoek. Bij het gebruik van het contactformulier worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgegeven.

Doel en wettelijke basis

De verwerking van uw gegevens bij het gebruik van ons contactformulier vindt plaats voor het doel van communicatie en verwerking van uw verzoek op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. a. AVG. Als uw verzoek betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met ons, is de verwerking voor het doel van de contractuitvoering gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. b AVG. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om uw verzoek te verwerken zonder de informatie in de verplichte velden te verstrekken. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, neem dan contact met ons op via andere middelen.

Opslagperiode

Als u het contactformulier gebruikt op basis van uw toestemming, bewaren we de gegevens die bij elk verzoek zijn verzameld gedurende een periode van drie jaar, te beginnen bij de afhandeling van uw verzoek of totdat u uw toestemming intrekt. [Als u het contactformulier gebruikt in het kader van een contractuele relatie, bewaren we de verzamelde gegevens voor elk verzoek Gedurende [drie jaar] vanaf het einde van de contractuele relatie.]

 

Sollicitatieformulier

Type en omvang van de verwerking

We verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens van sollicitanten. Overeenkomstige gegevensverwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als sollicitanten sollicitatiedocumenten naar ons sturen via e-mail of via een webformulier op onze website. Op onze website bieden we u de mogelijkheid om ons sollicitaties te sturen voor aangeboden vacatures via e-mail.

Uw gegevens worden alleen in een sollicitatiedatabase bewaard na het huidige sollicitatieproces als u hiervoor afzonderlijke toestemming hebt gegeven.

Doel en wettelijke basis

De verwerking van uw gegevens in verband met uw sollicitatie vindt plaats met als doel uw sollicitatie te verwerken en te beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding op basis van § 26 BDSG. In het geval van overdracht van uw sollicitatiedocumenten aan derden, met name aan aan ons gelieerde bedrijven, evenals de opslag van uw gegevens buiten het huidige sollicitatieproces, vindt de verwerking van uw gegevens plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. a. AVG. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar de verwerking van uw sollicitatie is niet mogelijk zonder het verstrekken van de informatie.

Opslagperiode

We bewaren de verzamelde gegevens gedurende een periode van zes maanden vanaf de datum van invulling van de functie.

Aanwezigheid op socialmediaplatforms

We onderhouden zogenaamde fanpagina's of accounts of kanalen op de hieronder vermelde netwerken om u informatie en aanbiedingen binnen sociale netwerken te bieden en u verder contactmogelijkheden te bieden om met ons in contact te komen en meer te weten te komen over onze aanbiedingen. Hieronder informeren wij u over welke gegevens wij of het betreffende sociale netwerk van u verwerken in verband met de toegang en het gebruik van onze fanpagina's/accounts.

Gegevens die wij van u verwerken

Als u ons wilt bereiken via Messenger of Direct Message via het betreffende sociale netwerk, verwerken wij normaal gesproken uw gebruikersnaam, waarmee u contact met ons opneemt, en slaan we eventuele andere gegevens op die u verstrekt als dit nodig is om uw verzoek te verwerken/beantwoorden.

De wettelijke basis is Art. 6, lid 1, lit. f AVG (verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke).

Gegevens die sociale netwerken van u verwerken

Om de inhoud van onze fanpagina's of accounts te bekijken, hoeft u geen lid te zijn van het betreffende sociale netwerk en is er geen gebruikersaccount nodig voor het betreffende sociale netwerk.

Houd er echter rekening mee dat wanneer het betreffende sociale netwerk wordt bezocht, de sociale netwerken ook gegevens verzamelen en opslaan van websitebezoekers zonder gebruikersaccount (bijv. technische gegevens om de website aan u te kunnen presenteren) en cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken, waarop we geen invloed hebben. Details zijn te vinden in het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk (zie de bijbehorende links hierboven).

Als u wilt interageren met de inhoud op onze fanpagina's/accounts, bijv. reageren, delen of onze berichten/posts leuk vinden en/of contact met ons opnemen via Messenger-functies, is voorafgaande registratie bij het betreffende sociale netwerk en het verstrekken van persoonsgegevens vereist.

We hebben geen invloed op de gegevensverwerking door de sociale netwerken in het kader van uw gebruik. Voor zover ons bekend, worden uw gegevens met name opgeslagen en verwerkt in verband met het leveren van de diensten van het betreffende sociale netwerk, verder voor de analyse van het gebruiksgedrag (met behulp van cookies, pixel/webbeacons en vergelijkbare technologieën) op basis waarvan reclame op basis van uw interesses zowel binnen als buiten het betreffende sociale netwerk wordt weergegeven. Het is niet uitgesloten dat uw gegevens door de sociale netwerken buiten de EU/EEA worden opgeslagen en aan derden worden doorgegeven.

Informatie over, onder andere, de exacte omvang en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn/verwijdering en richtlijnen voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën in het kader van de registratie en het gebruik van sociale netwerken vindt u in het privacybeleid/cookiebeleid van de sociale netwerken. Daar vindt u ook informatie over uw rechten en mogelijkheden tot bezwaar.


 

Facebook-pagina

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook (Meta) onder andere uw IP-adres en andere informatie die op uw pc beschikbaar is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als de exploitant van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de Facebook-pagina. Facebook geeft verdere informatie hierover onder de volgende link: https://facebook.com/help/pages/insights

Op basis van de overgedragen statistische informatie is het voor ons niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele gebruikers. We gebruiken deze informatie alleen om te kunnen reageren op de interesses van onze gebruikers en om onze online aanwezigheid continu te verbeteren en de kwaliteit ervan te waarborgen.

We verzamelen uw gegevens via onze fanpagina alleen om een mogelijke communicatie- en interactievoorziening met ons te realiseren. Deze enquête omvat meestal: uw naam, inhoud van het bericht, inhoud van de reactie en de profielinformatie die u "openbaar" verstrekt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor onze hierboven genoemde doeleinden vindt plaats op basis van ons legitieme zakelijke en communicatieve belang om een informatie- en communicatiekanaal aan te bieden in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. f AVG. Als gebruiker heeft u uw toestemming gegeven voor de gegevensverwerking aan de respectievelijke provider van het sociale netwerk, de rechtsgrondslag voor de verwerking strekt zich uit tot Art. 6, lid 1, lit. a, Art. 7 AVG.

Gezien het feit dat de eigenlijke gegevensverwerking wordt uitgevoerd door de provider van het sociale netwerk, zijn onze toegangsopties beperkt tot uw gegevens. Alleen de provider van het sociale netwerk is bevoegd om volledige toegang te hebben tot uw gegevens. Als gevolg hiervan kan alleen de provider rechtstreeks geschikte maatregelen nemen en implementeren om aan uw gebruikersrechten te voldoen (verzoek om informatie, verzoek om verwijdering, bezwaar, etc.). De uitoefening van dergelijke rechten wordt daarom het meest effectief rechtstreeks tegen de respectieve provider ingeroepen.

Samen met Facebook zijn we verantwoordelijk voor de persoonlijke inhoud van de fanpagina. Rechten van betrokkenen kunnen worden afgedwongen bij Meta Platforms Ireland Ltd. en bij ons.

Volgens de AVG ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van Insights-gegevens bij Facebook en voldoet Facebook aan alle verplichtingen uit hoofde van de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens, Meta Platforms Ireland Ltd. maakt de essentie van de Page Insights-aanvulling beschikbaar aan de betrokkenen.

We nemen geen beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens en de opslagperiode van cookies op gebruikersapparaten.

Verdere informatie is rechtstreeks te vinden op Facebook (aanvullende overeenkomst met Facebook): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Meer informatie over de exacte omvang en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn/verwijdering, evenals richtlijnen voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën in het kader van de registratie en het gebruik, zijn te vinden in het privacybeleid/cookiebeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

https://www.facebook.com/policies/cookies

 

Twitter-pagina

Twitter is een sociaal netwerk van Twitter Inc. gevestigd in San Francisco, Californië, VS, dat het mogelijk maakt om privéprofielen van natuurlijke personen (Persoonlijk Account) en professionele profielen (Professioneel Account) van natuurlijke personen en bedrijven te maken. Via Twitter kunnen gebruikers onder andere korte berichten (zogenaamde "tweets") schrijven, interageren met de inhoud van andere gebruikers, bijv. zogenaamde "retweets" schrijven, likes geven aan berichten, berichten delen en reageren wanneer andere gebruikers u in content vermelden of taggen ("tag").

Bij het gebruik of bezoek van het netwerk en dus ook bij het bezoeken van ons Twitter-account verzamelt Twitter automatisch gegevens van gebruikers of bezoekers tijdens gebruik of bezoek, zoals gebruikersnaam en IP-adres. Dit gebeurt met behulp van trackingtechnologieën, met name met het gebruik van cookies. Twitter biedt gebruikers informatie, aanbiedingen en aanbevelingen op basis van de op deze manier verzamelde gegevens, onder andere. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als exploitant van onze Twitter-pagina, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de Twitter-pagina. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy#twitter-privacy-1

Door middel van de overgedragen statistische informatie is het voor ons niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele gebruikers. We gebruiken deze informatie alleen om te kunnen reageren op de interesses van onze gebruikers en om onze online aanwezigheid continu te verbeteren en de kwaliteit ervan te waarborgen.

We verzamelen uw gegevens via ons bedrijfsprofiel alleen om een mogelijke communicatie- en interactievoorziening met ons te realiseren. Deze enquête omvat meestal: uw naam, inhoud van het bericht, inhoud van de reactie en de profielinformatie die u "openbaar" verstrekt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor onze bovengenoemde doeleinden vindt plaats op basis van ons legitieme zakelijke en communicatieve belang om een informatie- en communicatiekanaal aan te bieden in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. f AVG. Als gebruiker heeft u uw toestemming gegeven voor de gegevensverwerking aan de respectieve provider van het sociale netwerk, de rechtsgrondslag voor de verwerking strekt zich uit tot Art. 6, lid 1, lit. a, Art. 7 AVG.

Gezien het feit dat de eigenlijke gegevensverwerking wordt uitgevoerd door de provider van het sociale netwerk, zijn onze toegangsopties beperkt tot uw gegevens. Alleen de provider van het sociale netwerk is bevoegd om volledige toegang te hebben tot uw gegevens. Als gevolg hiervan kan alleen de provider rechtstreeks geschikte maatregelen nemen en implementeren om aan uw gebruikersrechten te voldoen (verzoek om informatie, verzoek om verwijdering, bezwaar, etc.). De uitoefening van dergelijke rechten wordt daarom het meest effectief rechtstreeks tegen de respectieve provider ingeroepen.

Samen met Twitter zijn we verantwoordelijk voor de persoonlijke inhoud van onze bedrijfspagina. Rechten van betrokkenen kunnen worden afgedwongen bij Twitter Inc. en bij ons.

De primaire verantwoordelijkheid op grond van de AVG voor de verwerking van Insights-gegevens ligt bij Twitter en Twitter voldoet aan alle verplichtingen krachtens de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens. Twitter Inc. stelt de essentie van de Page Insights-aanvulling beschikbaar aan de betrokkenen.

We nemen geen beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens en de opslagperiode van cookies op gebruikersapparaten.

Meer informatie over Twitter is te vinden op: : https://twitter.com/privacy#twitter-privacy-1

Verdere informatie over gegevensbescherming bij Twitter is te vinden op: : https://twitter.com/privacy#twitter-privacy-1

Meer informatie over de opslagperiode/verwijdering, evenals richtlijnen voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën in het kader van registratie en gebruik op Twitter is te vinden op: https://help.twitter.com/rules-and-policies/twitter-cookies

LinkedIn

LinkedIn is een sociaal netwerk van LinkedIn Inc., gevestigd in Sunnyvale, Californië, Verenigde Staten, dat de creatie van privé- en professionele profielen van natuurlijke personen en bedrijfsprofielen mogelijk maakt. Gebruikers kunnen hun bestaande contacten binnen het sociale netwerk onderhouden en nieuwe contacten leggen. Bedrijven en andere organisaties kunnen profielen aanmaken waarin foto's en andere bedrijfsinformatie worden geüpload om zichzelf als werkgevers te presenteren en werknemers aan te nemen. Andere LinkedIn-gebruikers hebben toegang tot deze informatie en kunnen hun eigen artikelen schrijven en deze content delen met anderen. De focus van het netwerk ligt op het professioneel uitwisselen van kennis met mensen die dezelfde professionele interesses hebben.

Bij het gebruik of bezoek van het netwerk verzamelt LinkedIn automatisch gegevens van gebruikers of bezoekers, zoals gebruikersnaam, functietitel en IP-adres. Dit gebeurt met behulp van verschillende trackingtechnologieën. LinkedIn biedt voordelen op basis van de op deze manier verzamelde gegevens, zoals informatie, aanbiedingen en aanbevelingen.

We verzamelen uw gegevens alleen via ons bedrijfsprofiel om communicatie en interactie met ons mogelijk te maken. Deze gegevensverzameling omvat meestal uw naam, berichtinhoud, reactie-inhoud en de profielinformatie die u "openbaar" verstrekt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor onze hierboven genoemde doeleinden vindt plaats op basis van ons legitieme zakelijke en communicatieve belang om een informatie- en communicatiekanaal aan te bieden in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. f AVG. Als gebruiker heeft u uw toestemming gegeven voor de gegevensverwerking aan de respectieve provider van het sociale netwerk, de rechtsgrondslag voor de verwerking strekt zich uit tot Art. 6, lid 1, lit. a, Art. 7 AVG.

Gezien het feit dat de eigenlijke gegevensverwerking wordt uitgevoerd door de provider van het sociale netwerk, zijn onze toegangsopties beperkt tot uw gegevens. Alleen de provider van het sociale netwerk is bevoegd om volledige toegang te hebben tot uw gegevens. Als gevolg hiervan kan alleen de provider rechtstreeks geschikte maatregelen nemen en implementeren om aan uw gebruikersrechten (verzoek om informatie, verzoek om verwijdering, bezwaar, etc.) te voldoen. De uitoefening van dergelijke rechten wordt daarom het meest effectief rechtstreeks tegen de respectieve provider ingeroepen.

Samen met LinkedIn zijn we verantwoordelijk voor de persoonlijke inhoud van ons bedrijfsprofiel. Rechten van betrokkenen kunnen worden afgedwongen bij LinkedIn Inc. evenals bij ons.

We nemen geen beslissingen over de gegevens die worden verzameld op de LinkedIn-site met behulp van trackingtechnologieën.

Voor meer informatie over LinkedIn, bezoek: https://about.linkedin.com .

Verdere informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn is te vinden op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Verdere informatie over de opslagperiode/verwijdering, evenals richtlijnen voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën in het kader van registratie en gebruik op LinkedIn, zijn te vinden op: https://linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy .

Verwerking van sollicitatiegegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. via e-mail of post). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die binnen het sollicitatieproces worden verzameld. Wij verzekeren u dat de verzameling, verwerking en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen plaatsvindt en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities tijdens sollicitatiegesprekken, enz.), voor zover dit noodzakelijk is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG-neu onder Duits recht (initiatie van een arbeidsverhouding), Art. 6, lid 1, lit. b AVG (algemene contractinitiatie) en - indien u uw toestemming hebt gegeven - Art. 6, lid 1, lit. a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden alleen binnen ons bedrijf doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens in onze gegevensverwerkingssystemen bewaard op basis van § 26 BDSG-neu en Art. 6, lid 1, lit. b AVG voor het doel van het uitvoeren van de arbeidsverhouding.

Bewaartermijn van gegevens

Als we u geen baanaanbieding kunnen doen, als u een baanaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de gegevens die door u aan ons zijn overgedragen op basis van onze legitieme belangen (Art. 6, lid 1, lit. f AVG) gedurende maximaal 6 maanden na het einde van het sollicitatieproces (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) op te slaan. De gegevens worden vervolgens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name voor bewijsdoeleinden in geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is dat de gegevens nodig zullen zijn na afloop van de periode van 6 maanden (bijv. vanwege een dreigend of lopend juridisch geschil), zal verwijdering alleen plaatsvinden als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u hiervoor toestemming hebt gegeven (Art. 6, lid 1, lit. a AVG) of als wettelijke bewaartermijnen verwijdering verhinderen.

Omgaan met gegevens van zakelijke partners (klanten, geïnteresseerde partijen, leveranciers)

We verzamelen persoonsgegevens met als doel de uitvoering van het contract, de nakoming van contractuele en precontractuele verplichtingen, evenals directe reclame. De gegevensverzameling en gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. b AVG. Het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf (Art. 6, lid 1, lit. f AVG). De gegevens worden doorgegeven aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht (bijv. klachten). De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun verwerking. U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. Bovendien heeft u het recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en om correctie te vragen in geval van onjuiste gegevens of verwijdering van de gegevens in geval van ongeoorloofde opslag van gegevens. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u gebruik maken van de hierboven vermelde contactgegevens.

 

Google Ads

Type en omvang van de verwerking

We hebben Google Ads geïntegreerd op onze website. Google Ads is een service van Google Ireland Limited voor het weergeven van gerichte advertenties aan gebruikers. Google Ads maakt gebruik van cookies en andere browser-technologieën om het gedrag van gebruikers te evalueren en gebruikers te herkennen.

Google Ads verzamelt informatie over het gedrag van bezoekers op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren. Verder levert Google Ads gerichte advertenties op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere identificatiekenmerken zoals uw gebruikersagent worden naar de aanbieder verzonden.

Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google Ireland Limited, kan Google Ads het bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google Ireland Limited of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken vindt en opslaat.

In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Google Ads, namelijk Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Meer informatie en de toepasselijke privacybepalingen van Google Ads by Google zijn te vinden op https://policies.google.com/privacy.

Doel en wettelijke basis

We verwerken uw gegevens met behulp van het double-click cookie met het doel om advertenties te optimaliseren en weer te geven op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. a. AVG en § 25, lid 1 TTDSG. U geeft uw toestemming door het gebruik van cookies (cookiebanner / toestemmingsbeheer), waarmee u uw intrekking ook te allen tijde met toekomstige werking kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7, lid 3 AVG. De cookie wordt onder andere gebruikt om gebruikersrelevante advertenties te plaatsen en weer te geven en om rapporten over reclamecampagnes te maken of te verbeteren. Verder dient de cookie om dubbele weergave van dezelfde advertentie te voorkomen. Elke keer dat u een van de individuele pagina's van onze website bezoekt waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt uw browser automatisch door de betreffende DoubleClick-component verzocht om gegevens naar Google te verzenden met het oog op online reclame en het afhandelen van provisies. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken. Als u ons uw toestemming niet geeft, is het mogelijk om onze website zonder beperking te bezoeken, maar niet alle functies zijn mogelijk volledig beschikbaar.

We zijn van plan persoonlijke gegevens over te dragen aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de VS. In gevallen waarin er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is (bijv. in de VS), hebben we andere passende waarborgen overeengekomen in de zin van Art. 44 en volgende AVG met de ontvangers van de gegevens. Tenzij anders vermeld, zijn dit standaard contractuele clausules van de Europese Commissie in overeenstemming met Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. Een kopie van deze standaard contractuele clausules is te vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE .

Daarnaast verkrijgen we vóór een dergelijke overdracht naar een derde land uw toestemming in overeenstemming met Art. 49, lid 1, lit. a. AVG, die u verleent via het toestemmingsbeheer (of andere formulieren, registraties, etc.). We willen erop wijzen dat bij overdrachten naar derde landen onbekende risico's in detail kunnen bestaan (bijv. gegevensverwerking door veiligheidsautoriteiten van het derde land, de exacte omvang en gevolgen waarvan we niet kennen voor u, waarover we geen invloed hebben en waarvan u mogelijk niet op de hoogte bent).

 

Google Analytics

Type en omvang van verwerking

We maken gebruik van Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als analyse service voor de statistische evaluatie van ons online aanbod. Dit omvat bijvoorbeeld het aantal bezoeken aan ons online aanbod, bezochte subpagina's en de verblijfsduur van bezoekers.

Google Analytics gebruikt cookies en andere browser technologieën om gebruikersgedrag te evalueren en gebruikers te herkennen.

Deze informatie wordt onder andere gebruikt om rapporten over website-activiteit samen te stellen.

Doel en wettelijke basis

Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. a AVG en § 25, lid 1 TTDSG.

We zijn van plan om persoonsgegevens over te dragen naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de Verenigde Staten. In gevallen waarin er geen adequaatheidsbesluit is van de Europese Commissie (bijv. in de VS), hebben we andere geschikte waarborgen overeengekomen in de zin van Art. 44 e.v. AVG met de ontvangers van de gegevens. Tenzij anders vermeld, zijn dit de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. Een kopie van deze Standaard Contractuele Clausules is te vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE .

Bovendien verkrijgen we voorafgaand aan een dergelijke overdracht aan een derde land uw toestemming in overeenstemming met Art. 49, lid 1, lit. a AVG, die u geeft via de toestemming in het toestemmingsbeheer (of andere formulieren, registraties, etc.). We willen erop wijzen dat er bij overdrachten naar derde landen risico's kunnen zijn die nog niet in detail bekend zijn (bijv. gegevensverwerking door veiligheidsinstanties van het derde land, waarvan we de exacte omvang en gevolgen niet voor u kennen, waar we geen invloed op hebben en waar u mogelijk niet van op de hoogte bent).

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.


 

Google DoubleClick

Type en omvang van verwerking

We hebben componenten van DoubleClick by Google geïntegreerd op onze website. DoubleClick is een merk van Google, waar voornamelijk speciale online marketingoplossingen worden gepromoot aan reclamebureaus en uitgevers. DoubleClick by Google stuurt bij elke impressie, klik of andere activiteit gegevens naar de DoubleClick-server.

Elk van deze gegevensoverdrachten activeert een cookieverzoek naar de browser van de betrokkene. Als de browser dit verzoek accepteert, plaatst DoubleClick een cookie in uw browser.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID, dat nodig is voor de technische procedure. Het cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan het cookie-ID ook gebruiken om vast te leggen welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om duplicatie te voorkomen. Verder is het mogelijk voor DoubleClick om conversies via het cookie-ID vast te leggen. Conversies worden bijvoorbeeld geregistreerd als een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie heeft gezien en vervolgens een aankoop doet op de website van de adverteerder met behulp van dezelfde internetbrowser.

Een DoubleClick-cookie bevat geen persoonlijke gegevens, maar kan aanvullende campagne-identificatoren bevatten. Een campagne-identificator wordt gebruikt om campagnes te identificeren waarmee u al contact heeft gehad op andere websites. Als onderdeel van deze service krijgt Google kennis van gegevens die Google ook gebruikt om commissiestatements te creëren. Onder andere kan Google begrijpen dat u op bepaalde links op onze website heeft geklikt. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van DoubleClick, die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland is. Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van DoubleClick by Google zijn te vinden op https://policies.google.com/privacy.

Doel en wettelijke basis

We verwerken uw gegevens met behulp van het double-click-cookie voor het optimaliseren en weergeven van advertenties op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. a AVG en § 25, lid 1 TTDSG. U geeft uw toestemming door het gebruik van cookies in te stellen (cookiebanner/toestemmingsbeheer), waarmee u ook uw intrekking te allen tijde met toekomstige werking kunt verklaren in overeenstemming met Art. 7, lid 3 AVG. Het cookie wordt onder andere gebruikt om gebruikersrelevante advertenties te plaatsen en weer te geven en om rapporten over advertentiecampagnes te maken of te verbeteren. Verder dient het cookie om meervoudige weergave van dezelfde advertentie te voorkomen. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van onze website bezoekt waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt uw browser automatisch gevraagd door de respectievelijke DoubleClick-component om gegevens naar Google te sturen voor het doel van online adverteren en het afwikkelen van commissies. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken. Als u ons uw toestemming niet geeft, is het mogelijk om onze website zonder beperkingen te bezoeken, maar niet alle functies zijn mogelijk volledig beschikbaar.

We zijn van plan om persoonsgegevens over te dragen naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, in het bijzonder de Verenigde Staten. In gevallen waarin er geen adequaatheidsbesluit is van de Europese Commissie (bijv. in de VS), hebben we andere geschikte waarborgen overeengekomen in de zin van Art. 44 e.v. AVG met de ontvangers van de gegevens. Tenzij anders vermeld, zijn dit de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. Een kopie van deze Standaard Contractuele Clausules is te vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE

Bovendien verkrijgen we voorafgaand aan een dergelijke overdracht aan een derde land uw toestemming in overeenstemming met Art. 49, lid 1, lit. a. AVG, die u geeft via het toestemmingsbeheer (of andere formulieren, registraties, etc.). We willen erop wijzen dat er bij overdrachten naar derde landen risico's kunnen zijn die nog niet in detail bekend zijn (bijv. gegevensverwerking door veiligheidsinstanties van het derde land, waarvan we de exacte omvang en gevolgen niet voor u kennen, waar we geen invloed op hebben en waar u mogelijk niet van op de hoogte bent).

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy

 

Google Fonts

Type en omvang van de verwerking

We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als service om lettertypen te leveren voor ons online aanbod. Om deze lettertypen te verkrijgen, maakt u verbinding met de servers van Google Ireland Limited, waarbij uw IP-adres wordt verzonden.

Doel en wettelijke basis

Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. a. AVG en § 25, lid 1 TTDSG.

We hebben het voornemen persoonsgegevens over te dragen aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de Verenigde Staten. In gevallen waarin er geen adequaatheidsbesluit is van de Europese Commissie (bijv. in de VS), hebben we met de ontvangers van de gegevens andere passende waarborgen overeengekomen in de zin van Art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit standaard contractuele clausules van de EU-Commissie in overeenstemming met Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. Een kopie van deze Standaardcontractbepalingen is te vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE

Daarnaast verkrijgen we voorafgaand aan een dergelijke overdracht aan een derde land uw toestemming overeenkomstig Art. 49, lid 1, lit. a AVG, die u geeft via de toestemming in het Consent Manager (of andere formulieren, registraties, enz.). Wij wijzen erop dat in het geval van overdrachten aan derde landen onbekende risico's in detail kunnen bestaan (bijv. gegevensverwerking door veiligheidsautoriteiten van het derde land, waarvan wij niet op de hoogte zijn van de exacte omvang en gevolgen voor u, waarover wij geen invloed hebben en waarvan u mogelijk niet op de hoogte bent).

Opslagperiode

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kunnen wij niet beïnvloeden, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid voor Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

 

Google Tag Manager

Type en omvang van verwerking

We gebruiken Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Tag Manager wordt gebruikt om website-tags vanuit één interface te beheren en stelt ons in staat om de exacte integratie van services op onze website te controleren.

Dit stelt ons in staat om flexibel aanvullende services te integreren om het gebruik van onze website door gebruikers te evalueren.

Doel en wettelijke basis

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. a AVG.

Bewaartermijn

De werkelijke bewaartermijn van de verwerkte gegevens wordt niet beïnvloed door ons, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Voor meer informatie, zie het privacybeleid voor Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

Google reCAPTCHA

Type en omvang van verwerking

We hebben Google reCAPTCHA-componenten geïntegreerd op onze website. Google reCAPTCHA is een service van Google Ireland Limited en stelt ons in staat om onderscheid te maken tussen een contactverzoek afkomstig van een natuurlijke persoon of geautomatiseerd door middel van een programma. Wanneer u deze inhoud bekijkt, maakt u verbinding met servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden verzonden. Bovendien registreert Google reCAPTCHA de verblijfstijd en muisbewegingen van de gebruiker om geautomatiseerde verzoeken te onderscheiden van menselijke verzoeken. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden en om de beveiliging en functionaliteit van Google reCAPTCHA te waarborgen.

Doel en wettelijke basis

Het gebruik van Google reCAPTCHA is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. a AVG en § 25, lid 1 TTDSG.

We zijn van plan om persoonsgegevens over te dragen naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de Verenigde Staten. In gevallen waarin er geen adequaatheidsbesluit is van de Europese Commissie (bijv. in de VS), hebben we andere geschikte waarborgen overeengekomen in de zin van Art. 44 e.v. AVG met de ontvangers van de gegevens. Tenzij anders vermeld, zijn dit de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. Een kopie van deze Standaard Contractuele Clausules is te vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE  .

Bovendien verkrijgen we voorafgaand aan een dergelijke overdracht aan een derde land uw toestemming in overeenstemming met Art. 49, lid 1, lit. a. AVG, die u geeft via het toestemmingsbeheer (of andere formulieren, registraties, etc.). We willen erop wijzen dat er bij overdrachten naar derde landen risico's kunnen zijn die nog niet in detail bekend zijn (bijv. gegevensverwerking door veiligheidsinstanties van het derde land, waarvan we de exacte omvang en gevolgen niet voor u kennen, waar we geen invloed op hebben en waar u mogelijk niet van op de hoogte bent).

 

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid voor Google reCAPTCHA raadplegen: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US .

Hotjar Behavior Analytics

Type en omvang van verwerking

We hebben Hotjar Behavior Analytics geïntegreerd op onze website. Hotjar Behavior Analytics is een dienst van Hotjar Ltd. en biedt optimalisatietools die het gedrag en de feedback van gebruikers van onze website analyseren met behulp van analyse- en feedbacktools.

Hotjar Behavior Analytics maakt gebruik van cookies en andere browser technologieën om het gedrag van gebruikers te evalueren en gebruikers te herkennen.

Deze informatie wordt onder andere gebruikt om rapporten op te stellen over de activiteit van de website en om statistische analyses van bezoekersgegevens te maken. Bovendien registreert Hotjar Behavior Analytics klikken, muisbewegingen en scrolhoogtes om warmtekaarten en sessieherhalingen te maken.

In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Hotjar Behavior Analytics, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta.

 

Doel en wettelijke basis

Het gebruik van Hotjar Behavior Analytics is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. a AVG.

Bewaartermijn

De werkelijke bewaartermijn van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Hotjar Ltd.. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid voor Hotjar Behavior Analytics raadplegen: https://www.hotjar.com/privacy/.

 

Hotjar CDN

Type en omvang van verwerking

We maken gebruik van Hotjar CDN om de inhoud van onze website correct te kunnen aanbieden. Hotjar CDN is een dienst van Hotjar Ltd. die op onze website fungeert als Content Delivery Network (CDN) om de functionaliteit van andere Hotjar Ltd. services te waarborgen. Voor deze services vindt u een aparte sectie in dit privacybeleid. Deze sectie gaat alleen over het gebruik van de CDN.

Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller te leveren met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud bekijkt, maakt u verbinding met de servers van Hotjar Ltd., Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en voor het behoud van de beveiliging en functionaliteit van Hotjar CDN.

Doel en wettelijke basis

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, dat wil zeggen ons belang bij een veilige en efficiënte verstrekking en optimalisatie van ons online aanbod, in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. f AVG.

Bewaartermijn

De werkelijke bewaartermijn van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Hotjar Ltd.. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid voor Hotjar CDN raadplegen: https://www.hotjar.com/privacy/.

 

YouTube Video

Type en omvang van verwerking

We hebben YouTube Video geïntegreerd op onze website. YouTube Video is een component van het video-platform van YouTube, LLC, waar gebruikers inhoud kunnen uploaden, delen via internet en gedetailleerde statistieken kunnen verkrijgen. YouTube Video stelt ons in staat inhoud van het platform in onze website te integreren. YouTube Video maakt gebruik van cookies en andere browser technologieën om gebruikersgedrag te evalueren, gebruikers te herkennen en gebruikersprofielen te maken. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de activiteit van de beluisterde inhoud te analyseren en rapporten te maken. Als een gebruiker is geregistreerd bij YouTube, LLC, kan YouTube Video de afgespeelde video's toewijzen aan het profiel. Wanneer u deze inhoud bekijkt, maakt u verbinding met servers van YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden verzonden.

Doel en wettelijke basis

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. a AVG en § 25, lid 1 TTDSG. We zijn van plan persoonsgegevens over te dragen naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, met name de Verenigde Staten. In gevallen waarin er geen adequaatheidsbesluit is van de Europese Commissie (bijv. in de VS), hebben we andere passende waarborgen afgesproken met de ontvangers van de gegevens zoals bedoeld in Art. 44 e.v. AVG. Tenzij anders vermeld, zijn dit de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie in overeenstemming met Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. Een kopie van deze Standaard Contractuele Clausules is te vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE . Bovendien verkrijgen we voorafgaand aan een dergelijke overdracht aan een derde land uw toestemming in overeenstemming met Art. 49, lid 1, lit. a. AVG, die u geeft via het toestemmingsbeheer (of andere formulieren, registraties, etc.). We willen erop wijzen dat bij overdrachten naar derde landen risico's kunnen zijn die nog niet in detail bekend zijn (bijv. gegevensverwerking door veiligheidsinstanties van het derde land, waarvan we de exacte omvang en gevolgen niet voor u kennen, waar we geen invloed op hebben en waar u mogelijk niet van op de hoogte bent).

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door YouTube, LLC. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid voor YouTube Video raadplegen: https://policies.google.com/privacy.

 

jQuery CDN

Type en omvang van verwerking

We maken gebruik van jQuery CDN om de inhoud van onze website correct te kunnen aanbieden. jQuery CDN is een dienst van jQuery die fungeert als Content Delivery Network (CDN) op onze website. Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller te leveren met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u deze inhoud bekijkt, maakt u verbinding met servers van jQuery, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en voor het behoud van de beveiliging en functionaliteit van jQuery CDN.

Doel en wettelijke basis

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, dat wil zeggen ons belang bij een veilige en efficiënte verstrekking en optimalisatie van ons online aanbod, in overeenstemming met Art. 6, lid 1, lit. f AVG.

 

 

Bewaartermijn

De werkelijke bewaartermijn van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door jQuery. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid voor jQuery CDN raadplegen: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/.