Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Habasit Netherlands B.V.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Habasit Netherlands B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nijkerk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer 08058096.


Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt Habasit Netherlands B.V. aangeduid met “Habasit” en worden de (rechts)personen tot wie een aanbod gericht is en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt aangeduid met “Afnemer”. "Overeenkomst": een Overeenkomst tussen Habasit en Afnemer voor door Habasit ten behoeve van Afnemer te verrichten Werk. "Werk": de door Habasit aan Afnemer te verkopen en/of door Habasit te leveren en/of geleverde transportband componenten en of andere typen produkten standaard door Habasit geleverd zoals geïntegreerd binnen het bedrijfsproces van Afnemer, arbeid en eventuele andere in de Overeenkomst vermelde materialen of diensten. ”Overmacht” : onvoorziene (economische) feiten of omstandigheden die niet het gevolg zijn van een fout of handeling van Habasit, zoals een ernstige onderbreking van haar activiteiten, gedwongen vermindering van de productie, stakingen en uitsluitingen bij Habasit of fabrieken en ondernemingen die behoren tot het Habasitconcern en bij andere leveranciers, (dreiging van) oorlog, terroristische aanslagen,vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie in Nederland of in een ander land waarin de voornoemde fabrieken of leveranciers van Habasit zijn gevestigd, vertragingen in transport of vertragingen  of onjuiste levering van artikelen, materialen of onderdelen door derden. Onder overmacht wordt tevens uitdrukkelijk verstaan de onmogelijkheid of weigering van een externe leverancier tot levering aan Habasit van onderdelen, diensten, handleidingen of andere informatie die noodzakelijk is voor het door Habasit ingevolge de Overeenkomst te leveren Werk. ”Onderhouds-werkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van Werken, die Habasit moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van de Werken en de door de Werken te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt. “Storing”: een plotselinge onverwachte onderbreking van de prestaties van de Werken.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Habasit. Uitsluitend door Habasit schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Habasit niet van toepassing.
1.3. De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Habasit en de afnemer zullen nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden in onderling overleg herzien tot rechtsgeldige bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst

2.1. Een aanbod van Habasit geschiedt vrijblijvend en kan door Habasit worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd tot en met de derde dag na de kennisneming door Habasit van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies en in het kader van een aanbod door Habasit verstrekte documentatie en adviezen binden Habasit niet.
2.2. Een aanbod van Habasit is gedurende 14 dagen na de verzenddatum daarvan geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Habasit schriftelijk is verlengd.
2.3. Indien een door de afnemer van Habasit gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen Habasit en de afnemer heeft geleid rust op de afnemer de verplichting om de door Habasit in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten aan Habasit te vergoeden.
2.4.a. Indien door Habasit een aanbod is gedaan komt een overeenkomst tussen Habasit en de afnemer uitsluitend tot stand door het onvoorwaardelijk aanvaarden door de afnemer van het aanbod van Habasit of het uitvoeren van een opdracht van de afnemer door Habasit. Indien en voorzover een aanvaarding door en/of opdracht van de afnemer afwijkt van het aanbod van Habasit bepaalt het aanbod de inhoud van de overeenkomst.
2.4.b. Indien door Habasit geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht van de afnemer door Habasit. Indien en voorzover de schriftelijke aanvaarding afwijkt van de opdracht bepaalt de schriftelijke aanvaarding de inhoud van de overeenkomst.
2.5. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Habasit en de afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.
2.6. Habasit heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
2.7. Afnemer dient de informatie uit het aanbod vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
2.8. De afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de afnemer de overeenkomst - rechtsgeldig - annuleert, rust op de afnemer de verplichting om aan Habasit te vergoeden de door Habasit in verband met het doen van het aanbod en het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade.
2.9. Habasit heeft het recht de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien een of meerdere van de volgende gronden van toepassing zijn:

  • de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;
  • een tot het verlenen van - voorlopige - surséance van betaling van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;
  • een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend
  • ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder Habasit is gelegd;
  • een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit is totstandgekomen;
  • de afnemer is overleden of onder curatele is gesteld;
  • één of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het totstandkomen van de overeenkomst zijn overgedragen;
  • de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen. Habasit zal wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zijn.

2.10. De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst met Habasit te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.
2.11. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verbandhoudende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een
ongedaanmakings-verplichting, tenzij Habasit ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door Habasit gefactureerde bedragen is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 3 - Levering en afname

3.1. De levering van zaken door Habasit geschiedt op de plaats van de onderneming van Habasit en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. Habasit heeft het recht te leveren aantallen in delen te leveren.
3.2. Transport, verzending, opslag, installatie en controle van door Habasit aan de afnemer te leveren zaken geschieden voor rekening en risico van de afnemer, ook indien op transport-, verzend-, opslag-, installatie- en/of controlebewijzen anders is vermeld.
3.3. Indien Habasit te leveren zaken ten behoeve van de afnemer dient te installeren is de afnemer verplicht daaraan kosteloos mee te werken, onder meer door het beschikbaar stellen van materialen, personen en ruimte.
3.4. Door Habasit kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan Habasit bekende gegevens en vormen geen essentieel onderdeel van de
overeenkomst. Habasit komt door het enkele overschrijden van een door haar kenbaar gemaakte leveringstermijn niet in verzuim en aan het enkele overschrijden van een door Habasit kenbaar gemaakte leveringstermijn kan de afnemer niet de bevoegdheid ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Leveringstermijnen gelden daarenboven niet bij Overmacht zijdens Habasit.
3.5. De afnemer is verplicht om op afroep te leveren zaken op de overeengekomen afroeptermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van op afroep te leveren zaken geen afroeptermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht om alle zaken uiterlijk 6 maanden na het totstandkomen van de overeenkomst af te nemen.
3.6. De afnemer schiet toerekenbaar tekort en verkeert zonder ingebrekestelling in verzuim indien de afnemer door Habasit te leveren zaken niet tijdig afneemt.
3.7. Door Habasit geleverde zaken zijn onverminderd het bepaalde in de artikelen 3.2. en 5. voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft.
3.8. Habasit is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de afnemer aan Habasit geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Habasit van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan Habasit geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen bedragen verschuldigd tot dat Habasit de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd.
3.9. Door de afnemer van Habasit aangenomen zaken, die de afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
3.10. Habasit heeft het recht zaken te leveren waarvan de afmetingen als gevolg van het productieproces binnen de in het onderstaande overzicht vermelde grenzen afwijken van de overeengekomen afmetingen in lengte dan wel in breedte:

Lengte 

Afwijking 

Breedte 

Afwijking 

Riemen  0 - 5.000 mm   ± 0,5% 0 - 200 mm ± 1 mm 
5.001 - 15.000 mm  ± 0,3% 201 - 600 mm ± 2 mm
vanaf 15.000 mm  ± 0,2% vanaf 601 mm  ± 4 mm 
Transportbanden  0 - 2.000 mm ± 10 mm 0 - 200 mm ± 1 mm
2.001 - 7.000 mm  ± 20 mm 201 - 600 mm ± 2 mm
vanaf 7.001 mm  ± 0,3%  601 - 1.000 mm ± 4 mm 
1.001 - 2.000 mm  ± 6 mm 
2.001 - 4.000 mm  ± 7 mm 
vanaf. 4.001 mm  ± 8 mm

Werken, waarvan de afmetingen als gevolg van klimatologische omstandigheden afwijken van de overeengekomen afmetingen worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden.

3.11. Habasit zal een garantieperiode hanteren op alle door Habasit geleverde materialen van 12 maanden, gemeten vanaf de opleverdatum. De garantie zal echter niet langer duren dan 12 plus 2 maanden nadat de aflevering van deze apparatuur op het werkadres heeft plaats gevonden. Voor niet Habasit producten geldt een garantieperiode zolang als voor die apparatuur door de toeleverende firma aan Habasit wordt verstrekt.

Artikel 4 - Prijs en betaling

4.1. Alle door Habasit kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden Habasit niet. Aan in een tot een afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijs kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.
4.2. Habasit heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te passen op basis van de wijziging van de kostprijs van door Habasit te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden, wisselkoersen en door de overheid opgelegde belastingen en heffingen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.
4.3. De kosten van uitvoering van na het aanbod van Habasit door de afnemer verzochte en door Habasit aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.
4.4. Facturen van Habasit dienen te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
4.5. Indien de afnemer verschuldigde bedragen niet binnen de geldende termijn heeft betaald is de afnemer met ingang van de vervaldatum voor verzuim zonder ingebrekestelling in verzuim en over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Indien de afnemer verschuldigde bedragen na eerste herinnering nalaat te betalen is de afnemer het bedrag van de door Habasit te maken gerechtskosten en kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte - waaronder de niet geliquideerde proceskosten - aan Habasit verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 150,00 exclusief omzetbelasting.
4.6. Habasit heeft het recht betalingen van de afnemer - ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer - eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
4.7. De afnemer heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen tegenover Habasit te verrekenen met (betalings)verplichtingen van Habasit tegenover de afnemer.
4.8. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover Habasit niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt heeft Habasit het recht haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
4.9. De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van Habasit de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Habasit te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de afnemer de voldoening van de vorderingen van Habasit desondanks onvoldoende verzekerd en/of verzekerd houdt is Habasit bevoegd om haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

Artikel 5 - Voorbehoud van eigendom en rechten

5.1. Alle door Habasit aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Habasit tot alle door de afnemer contractueel voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde bedragen, waaronder de krachtens artikel 4.5. verschuldigde bedragen en in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan Habasit zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het in de vorige zin bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en zal belanghebbenden - waaronder beoogde rechtverkrijgenden - van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis stellen.
5.2. Eigendomsrechten worden door Habasit steeds aan de afnemer verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan Habasit verschuldigde bedragen - waaronder de krachtens artikel 4.5. verschuldigde bedragen - en de in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan Habasit zijn betaald.

Artikel 6 – Garantie

6.1. Door Habasit verleende diensten worden op vakbekwame wijze, overeenkomstig de algemeen aanvaarde, in de bedrijfstak gebruikelijke handelwijze uitgevoerd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Habasit is overeengekomen, is Habasit niet verantwoordelijk voor de toepassing en functionele geschiktheid van ingevolge een Overeenkomst geleverd Werk.
6.2. Door Habasit gehanteerde leaflets, op haar website gepubliceerde specificaties, tekeningen en/of (andere) reclame uitingen zijn slechts informatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
6.3. Habasit zal een garantieperiode hanteren op alle door Habasit geleverdeWerken van 12 maanden, gemeten vanaf de opleverdatum. De garantie zal echter niet langer duren dan 12 plus 2 maanden nadat de aflevering van deze Werken op het werkadres heeft plaats gevonden. Voor niet Habasit producten geldt een garantieperiode zolang als voor die Werken door de toeleverende firma aan Habasit wordt verstrekt.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

7.1. Garantie, aansprakelijkheid en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Habasit zijn beperkt door het in dit artikel bepaalde . Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de Afnemer op onrechtmatige daad van Habasit gebaseerde vorderingen.
7.2. Habasit is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Habasit aan Habasit toe te rekenen tekortkomingen. Habasit is in geen geval aansprakelijk voor gedragingen van hulppersonen en gebruik van hulpwerken. Verder geldt dat Habasit alleen gebreken of niet-conformiteit zal verhelpen (hierna genoemd gebrek (en)) als gevolg van verkeerd ontwerp, materialen of vakmanschap. Habasit is tevens niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit door Afnemer geleverde materialen of een door Afnemer bedongen of gespecificeerd ontwerp van Afnemer. Habasit is slechts aansprakelijk voor gebreken die onder normaal en adequaat gebruik van de Werken verschijnen, echter niet voor normale slijtage. Verder geldt dat aansprakelijkheid nimmer betrekking hebben op tekortkomingen zoals bijvoorbeeld gebrekkig onderhoud, onjuiste installatie door Afnemer of foutieve reparatie door Afnemer of om wijzigingen die zonder Habasit’s voorafgaande instemming van Habasit zijn uitgevoerd, of indien de Afnemer ondanks een gesteld gebrek de Werken op normale wijze blijft gebruiken.
7.3. Aansprakelijkheid van Habasit kan uitsluitend ontstaan nadat de Afnemer aan Habasit onverwijld na de levering of - bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming - binnen vijf werkdagen het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en Habasit gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren. Indien een tekortkoming zodanig is dat het schade kan veroorzaken, stelt Afnemer Habasit onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. Tevens is Afnemer te allen tijde verplicht redelijke maatregelen te nemen om schade te minimaliseren en heeft zij in dat opzicht te voldoen aan de instructies van Habasit.
7.4. Wanneer een tekortkoming in een deel van de Werken is verholpen, is Habasit aansprakelijk voor gebreken in het gerepareerde of vervangen onderdeel onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de oorspronkelijke Werken voor een periode van één jaar. Voor het overige delen van de Werken geldt een verlenging van de garantieduur met een periode gelijk aan de periode waarin en voor zover de Werken niet konden worden gebruikt als gevolg van de tekortkoming. Habasit is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen die optreden na de (verlengde) garantie periode.
7.5. Na ontvangst van een melding krachtens artikel 7.3 zal Habasit op eigen kosten en zo spoedig mogelijk de tekortkoming verhelpen mede rekening gehouden met Afnemer’s bedrijfsprocessen. Reparatie wordt zo mogelijk uitgevoerd op de plaats waar de Werken zich bevinden als dit de locatie is waar zij destijds werden geleverd door Habasit. Afnemer zal op eigen kosten zorgen voor toegang tot de Werken en zorgdragen voor ingrepen in andere toestellen, voor zover dit vereist is om de tekortkoming te verhelpen. Als het defect kan worden verholpen door vervanging of reparatie van een defect onderdeel en als ontmanteling en herinstallatie van het onderdeel geen speciale kennis vereisen, kan Habasit verlangen dat het defecte onderdeel aan haar retour wordt gestuurd. In een dergelijk geval heeft Habasit aan haar verplichtingen voldaan met betrekking tot de tekortkoming door het vervolgens vervangen en retourneren aan Afnemer van het deugdelijk gerepareerde materiaal of onderdeel.
7.6. Gebrekkige onderdelen worden na melding / bij vervanging ter beschikking van Habasit gesteld ter verdere beoordeling door Habasit.Indien Afnemer een melding als bedoeld in artikel 7.3 heeft gedaan doch er geen gebrek wordt gevonden waarvoor Habasit aansprakelijk is, is Habasit gerechtigd tot vergoeding van de kosten die zij heeft gemaakt door de melding.
7.7. Indien Habasit niet haar verplichtingen op grond van artikel 7.5 nakomt en derhalve geen sprake is van een deugdelijke reparatie na ingebrekestelling heeft Afnemer het recht zelfstandig of door een derde partij het tekort te verhelpen op kosten van Habasit. Bij succesvolle reparatie is Habasit na betaling van de gerelateerde kosten ontslagen van eventuele verdere aansprakelijkheid.
7.8. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Algemene Verkoop en leveringsvoorwaarden geldt dat bij aansprakelijkheid de verplichting van Habasit tot schade/kostenvergoeding beperkt tot is tot directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende produkt levering overeengekomen (deel) prijs exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Daarenboven geldt dat de door Habasit verschuldigde vergoeding voor directe schade nimmer meer dan € 50.000,00 zal bedragen. Habasit is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, schade wegens verlies van tijd, schade vorderingen van klanten van Afnemer en/of het missen van financieel voordeel te vergoeden. Een verplichting van Habasit tot het vergoeden van schade door dood, lichamelijk letsel of materiële beschadiging van Werken zal in geen geval meer bedragen dan € 500.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis zal worden beschouwd.
7.9. De Afnemer vrijwaart Habasit voor vorderingen van derden - werknemers en (andere) hulppersonen daaronder mede begrepen - die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens de Overeenkomst door Habasit geleverde Werken en/of verrichte werkzaamheden.
7.10. Indien door werknemers en/of (andere) hulppersonen van Habasit ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden buiten de onderneming van Habasit en/of met door de Afnemer beschikbaar gestelde materialen worden verricht rust op de Afnemer tegenover die werknemers en (andere) hulppersonen de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de Afnemer Habasit vrijwaart voor vorderingen van die werknemers en (andere) hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de Afnemer van de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichting door de Afnemer.

Artikel 8 - Overmacht

8.1. Indien Habasit door Overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de Overeenkomst op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Habasit door overmacht blijvend niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren is zij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden
8.2. Indien Habasit door Overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de Overeenkomst, uit te voeren kan de Afnemer tegenover Habasit geen aanspraak op uitvoering van de Overeenkomst, ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding vorderen.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

9.1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de Afnemer geleverde Werken, gegevens en (technische) informatie berusten bij Habasit. Habasit heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze Werken, gegevens en informatie en de Afnemer heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
9.2. Het is de Afnemer niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Habasit gerealiseerde Werken geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Habasit en onverminderd het bepaalde in de leden 4 en 5. Habasit is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens het ontwerp van Habasit vervaardigde Werken is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
9.3. Het gebruiksrecht van de Afnemer met betrekking tot de door Habasit ontwikkelde en geleverde programmatuur is
niet-exclusief. De Afnemer mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor
de technische Werken waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt en is derhalve niet overdraagbaar. Het gebruiksrecht kan
betrekking hebben op meerdere Werken voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
9.4. Habasit is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door
uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan. Indien Habasit een octrooi als bedoeld verkrijgt, verleent zij om niet aan
de Afnemer een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding voor voortgezet gebruik van de geleverde
Werken op die locatie(s). Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de Afnemer toestemming aan Habasit
vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien Habasit tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan
aantonen.
9.3. Het gebruiksrecht van de Afnemer met betrekking tot de door Habasit ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief. De Afnemer mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische Werken waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt en is derhalve niet overdraagbaar. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere Werken voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
9.4. Habasit is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan. Indien Habasit een octrooi als bedoeld verkrijgt, verleent zij om niet aan de Afnemer een in beginsel niet overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding voor voortgezet gebruik van de geleverde Werken op die locatie(s). Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de Afnemer toestemming aan Habasit vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien Habasit tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 10 - Algemeen

10.1. Aanbiedingen van en Overeenkomsten met Habasit worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende Werken van 11 april 1980 is op aanbiedingen en Overeenkomsten met Habasit niet van toepassing.
10.2. Partijen zijn ten opzichte van elkaar onafhankelijk; totstandkoming van een Overeenkomst impliceert geen samenwerking of (aanzet tot) het oprichten van een juridische entiteit.
10.3. De absoluut bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen.
10.4. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD

De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud” zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een Overeenkomst is vastgelegd, dat Habasit gedurende een onderhoudsperiode Onderhoudswerkzaamheden zal realiseren. Tenzij anders overeengekomen worden Onderhoudswerkzaamheden alleen aan in Nederland geleverde Werken verricht.

Artikel 11 - Uitvoering van de Onderhoudswerkzaamheden

11.1. Habasit spant zich gedurende de onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve Onderhoudswerkzaamheden de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau te houden en, voor zover
overeengekomen, met correctieve Onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.
11.2. In overleg met de Afnemer zal Habasit na het tot stand komen van de Overeenkomst maar vóór aanvang van de werkzaamheden een werkplan met een schematisch overzicht van de Onderhoudswerkzaamheden, de volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.
11.3. Het werkplan is in principe gebaseerd op de beschrijving van de Afnemer van het storingsgedrag van de Werken, van alle taken, frequenties van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve Onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de
correctieve Onderhoudswerkzaamheden.
11.4. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de Afnemer.
11.5. Habasit past het werkplan jaarlijks aan en maakt op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast op grond van wederzijdse instemming.
11.6. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve Onderhoudswerkzaamheden en/of andere
werkzaamheden.
11.7. De in het voorgaande lid genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan door de Afnemer jaarlijks tenminste 1 maand van tevoren schriftelijk worden verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft Habasit zijn prijs daarvoor afgegeven.
11.8. Bij de uitvoering van correctieve Onderhoudswerkzaamheden dient de Afnemer vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden verstrekt op basis van de door Habasit werkelijk gemaakte kosten.
11.9. Na voltooiing van de Onderhoudswerkzaamheden verzoekt Habasit de Afnemer om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de Onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.
11.10. Indien dat uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen zorgt Habasit er voor dat op het terrein of de locatie waar de Onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van de uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding.
11.11. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van de Werken dit eisen informeert Habasit de Afnemer omtrent te nemen maatregelen. De Afnemer kan door middel van een wijziging krachtens artikel 4.3 Habasit de noodzakelijke wijziging dan wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen.
11.12. Habasit stelt de Afnemer tevoren in kennis van het tijdstip waarop de Onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit Habasit niet toe te rekenen, dan heeft zij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding.
11.13. Indien dat uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen, draagt Habasit er zorg voor dat Storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.
11.14. Onverminderd het bepaalde in lid 8 zal Habasit zich naar vermogen inspannen om spoedeisende Storingen na opdracht van de Afnemer binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige Storingen worden waar mogelijk in de normale werktijden van Habasit verholpen.
11.15. Habasit zal de Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd.
11.16. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
11.17. De door Habasit uitgevoerde Onderhoudswerkzaamheden worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens de CBS inflatieindexering tenzij iets anders is overeengekomen.
11.18. Opzegging van de Overeenkomst (onderhoudsonderdeel) door de Afnemer krachtens lid 6 vereist een schriftelijke
kennisgeving. Bij opzegging van een opdracht tot uitvoering van Onderhoudswerkzaamheden geldt een opzegtermijn
van ten minste 3 maanden.

Habasit Netherlands B.V. Nijkerk, september 2015