Juridiske spørsmål

Produktansvar/anmerkninger om bruk

Dersom det valgte Habasit-produktet, og bruken av det, ikke er anbefalt av en autorisert Habasit salgsspesialist, har kunden selv ansvaret for at Habasits produkter velges og brukes på riktig måte, også når det gjelder produktsikkerheten.
All informasjon som gis er kun ment som retningsgivende. Informasjonen er imidlertid å betrakte som pålitelig, men Habasit gir ingen garantier om at informasjonen er korrekt eller at produktet er passende for en viss type bruk. Habasit garanterer heller ikke og påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelse. De opplysninger som gjengis her er basert på laboratorieprøver utført under standardforhold innen industrien. Nye kunnskaper og erfaringer kan føre til at endringer gjøres umiddelbart, uten forutgående varsel.

ETTERSOM HABASIT OG DETS DATTERSELSKAPER IKKE HAR NOEN KONTROLL OVER BRUKSFORHOLDENE, KAN VI IKKE PÅTA OSS NOE SOM HELST ANSVAR FOR PRODUKTENES EGNETHET. DETTE GJELDER OGSÅ PRODUKSJONSRESULTAT, FREMSTILLING AV VARER, SAMT EVENTUELLE MANGLER, SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE TYPER SKADER.